X

สนามเลือกตั้งอบจ.ตรัง ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง ดึงอดีตผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาฯกรมอุทยาน ร่วมทีม

ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง แถลงเปิดตัวนายสนิท องศารา อดีตผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาที่อนุรักษ์ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมทีมบริหาร เสนอแนวทางจัดสรรทรัพยากร เขา ป่า นา เล ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ที่ศูนย์ประสานงาน ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง นายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง เบอร์2 แถลงเปิดตัวทีมบริหาร คือ 1 นายสนิท องศารา อดีต ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาที่อนุรักษ์ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิเชียรมาตุ 2 นายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงษ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง และ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสโมสรฟุตบอลตรังเอฟซี และมีการทาบทามทีมที่ปรึกษาที่จะเข้ามาดูแลกิจการท่าเรือของอบจ.ตรัง คือ นายระคม เชื้อช่วย ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลท่าเรือนาเกลือ เป็นผู้มีความรู้ด้านการขนส่ง และสามารถลดค่าขนส่งสินค้าเกษตรอย่างยางพาราไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายสินค้ายางพาราเพิ่มขึ้น อย่างน้อยกิโลละ 3 บาท นายประทบ สุขสนาน ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ เข้ามาผลักดัน กำหนดการทำงานของชาวสวนยาง เพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวตรัง พื้นที่เกินครึ่งของที่ดินทั้งจังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา นอกจากนี้ยังมีนางสาวพิมพ์นารา จันทร์ศรี นักธุระกิจด้านการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากยางพารา และ หมากแห้ง ไปยังต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย พม่า เป็นต้น
นายสาธร วงศ์หนองเตย กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นทางมีนายประทบฯ ที่เข้ามาดูแลเรื่องสวนยาง ชาวสวนยาง กลางทางมีนายชาญวิทย์ฯ ดูแลเรื่องระบบการตลาดออนไลน์ ปลายทางมีนางสาวพิมพ์นาราฯ ดูแลเรื่องการแปรรูป ตลาดส่งออก และการหาตลาดใหม่ ซึ่งถือว่าทีมตรังมีความพร้อมด้วยคนที่มาจากกลุ่มคนที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ ทั้งคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ มาขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่การสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งจากการนำเสนอนโยบายในการพัฒนา และ เปิดตัวทีมบริหาร ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชน เพราะผมมองว่าเราทำการเมืองแบบใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเราทำการเมืองแบบตัวแทน วันนี้ความพร้อมของคนที่อาสามาพัฒนาเมืองตรังอย่างทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง เน้นการนำเสนอนโยบาย ให้ประชาชนได้พิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งทีมฯสร้างความแตกต่างของการเลือกตั้งอบจ.ที่ผ่านมาในอดีต
อย่างไรก็ตามทุกคนเป็นห่วง และ หวงแผ่นดินเกิด ทุกคนต้องการมีรายได้ที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การนำเสนอนโยบายอย่างชัดเจนจะทำให้ประชาชนตัดสินใจได้ตรงความต้องการ ด้วยงบประมาณของอบจ.ตรัง ในแต่ละปี มีไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี มีมากถึง 2,000 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร ประมาณ 1,500 ล้านบาท เงินสะสมประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ประชาชนจะเป็นคนเลือกว่าจะให้ใครเป็นคนรักษาผลประโยชน์ของจังหวัดตรัง และ เลือกคนสุจริตเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนชาวตรัง

นายสนิท องศารา ทีมบริหารทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง กล่าวว่า ตนตอบตกลงอย่างไม่ลังเล เพราะเคยร่วมงานกับนายสาธร วงศืหนองเตย ในเรื่องการแก้ไขที่ดินทำกินของชาวบ้าน เรื่องการอออกโฉนดชุมชน ให้กับชาวบ้านที่ทำกินในพื้นที่ป่า สมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทั้งนี้ผมเชื่อมั่นในแนวทางของนายสาธรฯ ว่าจะมาเปลี่ยนตรังให้ดังให้ดีกว่าเดิมได้ ทั้งนี้จังหวัดตรังของเราเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติครบทุกด้านเขา ป่า นา เล เกาะ ป่าชายเลน ทรัพยากรชายฝั่ง มีความอุดมสมบูรณ์ดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งผมคือจะนำเอาบรรดาของดีเหล่านี้มาส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ที่สำคัญ และที่สุด คือนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร ให้เกิดความคุ้มค่าสมดุล และยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันใช้ที่ดินของ อบจ.ให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้ แก่ประชาชนชาวตรัง
โดยจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ 3 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่า 1.3 ล้านไร่ หรือ ประมาณ 40% ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด มีประชาชนอาศัยทำกินอยู่ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิอีกหลายแสนไร่ คนที่ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ขาดการช่วยเหลือจากราชการ ทั้งที่ความเป็นจริงตามข้อเท็จจริง ผู้ที่ทำกินในพื้นที่ป่าฯ หรือพื้นที่ของรัฐ เขาไม่ได้เป็นผู้บุกรุกเสมอไป จากการสำรวจและลงพื้นที่จริงพบว่าประชาชนบางส่วนทำกินก่อนจะประกาศกฤษฎีกาที่ดินรัฐทับซ้อนที่ดินประชาชน แต่บางสวนเข้าทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจำเป็นต้องเข้าสำรวจ ทำฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา
ตั้งแต่ปี 2553 ผมราชการในภาคใต้ เช่น จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระนอง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ฝั่งอันดามัน อีกหลายจังหวัด สุดท้ายที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ซึ่งได้แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ของสงขลา และพัทลุง ส่งข้อมูลสรุปไปยังกรมอุทยานฯ ได้จัดการรังวัดที่ดินให้ประชาชนที่อยู่ในเขตป่าสงวน เนื้อที่กว่า 200,000 ไร่ หรือ กว่า10,000 ราย เสนอต่อ ครม.ออกพระราชกิจจานุเบกษา ผ่อนผันให้ประชาชนทำกินในเขตป่าอย่างถูกกฎหมาย และ มีสวัสดิการจากรัฐ และ ผมเชื่อมมั่นว่า 38 ปี ชีวิตราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ดูแล บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ภายใต้หลักวิชาการต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน
วันนี้ผมตัดสินใจลงมาช่วยคุณสาธรฯ เพราะผมมั่นในในทีมงานที่มีคุณภาพที่ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง มาร่วมทีมบริหาร ซึ่งครอบคลุม และมีความรู้เฉพาะด้าน และ เชื่อมั่นว่าทีมบริหารจะสร้างประโยชน์ให้กับชาวตรังได้

ด้านนายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เหตุจูงใจที่เข้าร่วมทีมบริหารทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง เนื่องจากคุณสาธรเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้าใจเรื่อง IT เข้าใจระบบการทำการตลาดออนไลน์ เป็นผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ไม่ใช่ให้คนรุ่นใหม่มาเป็นไม้ประดับ แต่ให้โอกาสได้ทำงานจริงๆ ซึ่งเห็นได้จากนโยบาย 12 ข้อ ที่ประกาศออกมา คุณสาธรฯ ให้ผมได้ร่วมคิดด้วยครับ
ซึ่งนอกจากการเปิดตัวทีมบริหารในวันนี้ นายสาธร วงศ์หนองเตย ยังได้เปิดเผยแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดิน ของ อบจ.ตรัง ที่มีอยู่ประมาณ 900 ไร่ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาด 5,000 เตียง ไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนในจังหวัดตรัง และ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน