X

ตรัง กสทช ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช ) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 (ภาคใต้)
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในเรื่องการใช้เทคโนโลยี อย่างเท่าทัน ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเองในการปกป้องคุ้มครองสิทธิอันพึงมี การใช้บริการโทรคมนาคม และได้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารวมกิจกรรมๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชนสื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 250 คน
สำหรับการจัดงานในวันนี้มีการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การสื่อสารยุค 5G และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”, “บทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน กสทช กับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” และ “การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล” และเสวนาในหัวข้อ “สิทธิพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการ โทรคมนาคม ในยุค 5G” โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ได้แก่ พันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม , ดร.กนกพรรณ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการสวนส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล, นางสาวอาทิตา ปรุงวรกิจ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติกรระดับกลาง สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม และนางสาวมนธิรา ตันประยูร เศรษฐกรปฏิบัติกรระดับกลาง สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ร่วมบรรยาย เสวนา รวมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าอบรม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน