X

สสจ.แถลงข่าวยืนยันการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.โปร่งใสมีระบบชัดเจน ตรวจสอบได้

สสจ.แถลงข่าวยืนยันการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.โปร่งใสมีระบบชัดเจน ตรวจสอบได้

นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากล่าวยืนยันว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา ได้ส่งเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านชุมชน(อสม.) ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วน จังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ส่งเข้าบัญชีหน่วยบริการเพื่อจ่ายแก่ อสม.ทั้งจังหวัด 52,652 คน ครบทั้งหมด 5 เดือน รวม เป็นเงิน 157,956,000.00 บาท(หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)เรียบร้อยแล้ว และส่งเบิกจ่ายเพิ่ม อีก 2 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ได้มอบหมายให้ส ำนักงานสาธารณสุขอ ำเภอ(สสอ.)ทั้ง 32 แห่ง ติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินของหน่วยบริการแก่ อสม. นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทน อสม. ปีงบประมาณ 2561 นั้น สสจ.นครราชสีมา ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมมือกันวางระบบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.นครราชสีมาไว้อย่างชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้ โดย หลังจาก อสม.ทั้ง 52,652 คน ปฏิบัติงานใน แต่ละเดือน ต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานของ อสม.รายบุคคล ให้แก่หน่วย บริการที่ดูแลคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) ศูนย์แพทย์เขตเมืองและโรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยบริการ นอกสังกัดอื่นๆ ที่มี อสม.ปฏิบัติงาน แล้วทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทั้ง 32 แห่งจะจัดส่งรายงานรวมของ อสม.ทั้ง อ าเภอ มายัง สสจ.นครราชสีมา จากนั้นทาง สสจ.ต้องท าการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของ อสม.จังหวัดนครราชสีมา ส่ง อบจ.นครราชสีมา เพื่อท าการเบิกเงินค่าตอบแทน ให้แก่ อสม. ในแต่ละเดือนต่อไป ทั้งนี้เมื่อสสจ.นครราชสีมาได้รับเงิน ค่าตอบแทน อสม.จาก อบจ.นครราชสีมาแล้ว งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ รูปแบบบริการ จะด าเนินการขออนุมัติและโอนเงินให้แก่หน่วยบริการ ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร โดยร่วมกับงานการเงิน กลุ่ม งานบริหารงานทั่วไป หลังจากนั้นหน่วยบริการทุกแห่งจะเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน แก่ อสม. ในวันประชุมอบรมพัฒนา ศักยภาพ อสม.ตามแต่ละหน่วยบริการนัดหมายต่อไป ท้ายสุด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สสจ.นครราชสีมา ขอยืนยันว่า อสม.ที่ปฏิบัติงานและมีผลการด าเนินงานตามระเบียบ ต้องได้รับเงินค่าตอบแทนครบทุกคน และเนื่องจากมติคณะรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  ได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล ประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่ในการจ่าย เข้าบัญชีฝากธนาคาร ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่ก ากับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท รวมถึงการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ โดยร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนของ อสม.ทั่วประเทศ จากเดิมโดยการโอนเงินผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นการโอนเข้าบัญชี อสม.โดยตรง ผ่านระบบ e-Payment เพื่อความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ในเดือนกรกฏาคม 2561เป็นต้นไป จึงขอให้ อสม.ทุกคนส่งผลการด าเนินงานของตนเองแก่หน่วยบริการ ให้ครบถ้วนตรงตามเวลา เพื่อหน่วยบริการจะได้ท าการขออนุมัติเบิกจ่ายแก่ อสม.ทั้ง 52,652 คนต่อไป หาก อสม. บางท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.นครราชสีมา โทร 044-465011-4 ต่อ 309 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ-ข่าว สันติ วงษาเกษ

จ.นครราชสีมา

ขอบคุณ  สสจ.นครราชสีมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน