X

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาแถลง ชี้มูลความผิดและผลการปฏิบัติงาน “มงคลลั่นทิ้งท้ายฝากไว้ไม่เกินปีหน้ารู้ผล”

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาแถลง  ชี้มูลความผิดและผลการปฏิบัติงาน มงคลลั่นทิ้งท้ายฝากไว้ ไม่เกินปีหน้านี้รู้ผล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา  ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายมงคล สาริสุต ผู้ช่วยเลชาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค3 พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ขมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวและผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการ ป.ปช. พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัย และทางอาญา จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย

คดีหมายเลขดำที่ ๑๓-๒-๓๘๗/๒๕๖๑คดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๙-๒-๔/๒๕๑ ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๙ตุลาคม ๒๕๖๑กรณีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา กับพวกทุจริตโครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณเขตทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนคอสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลฝั่งใต้ – ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัยที่ กม ๖+๐๖๘ วงเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญา ๖ มิ.ย.๕๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ก.ค. ๕๐ ที่มีร้านกิจสิริกุล เป็นผู้รับจ้าง โดยมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง และสำนักงานบำรุงทางหลวงนครราชสีมาที่ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม จากการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกระทำความผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

คดีหมายเลขดำที่ ๐๖-๒-๑๕/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๘-๒/๒๕๖๑ ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรณีกล่าวหาปลัดเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ โตยผู้ถูกกล่าวหาในฐานะเจ้าพนักงาน ประเมินภาษีกลับปกปิดและไม่ยื่นเอกสารการชำระภาษีโรงเรือน และที่ดินของตึกแถวให้เช่าเลขที่๓๖๔หมู่ที่ ๕ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ให้กับเทศบาลตำบลจอหอ เนื่องจากเป็นตึกแถวของตนเองเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ ความเสียหายจากการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป คดีหมายเลขดำที่ ๑๓-๒-๔๔๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๖๔-๒-๕/๒๕๖๑ ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรณีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่ลาด อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา กรณีทุจริตกรณีร่วมกันเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการซ่อมแชมถนนของ อบต. ท่าลาด ทั้งที่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบ และคณะกรรมการตรวจรับไม่ตรวจรับงาน ดังนี้ ๑๑ โครงการช่อมแชมถนนดินบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านโคกกุงน้อยหมู่ที่ ๔ วงเงิน ๙,๗๐๐ บาท ๑.๒ โครงการซ่อมแชมถนนบล็อกคอนเวิร์ส บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหนองขาม หมู่ที่๑๕ วงเงิน ๘๗,๔๐๐ บาท

คดีหมายเลขดำที่ ๑๓ -๒-๐๙๘ /๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๙-๒-ะ/๒๕๖๒ ชีมูลความผิดกรณีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไช่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมากับพวก กรณีจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คดีหมายเลขดำที่ ๑๓-๒-๐๕๐/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๔-๒-๕/๒๕๖๒ ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรณีกล่าวหานายกเทศมนตรีตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางรายทั้งนี้ เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง และการชี้มูลความผิด ข้างต้น สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็น ไปยังสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ เพื่อดำเนินการคดีอาญาในศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ ต่อไป และได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง ไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโคราช ฮอล ชั้น 8 ศูนย์การศ้าเซ็นทรัสพลชำ นครราชสีมา โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (การอบรมโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตและการจัดพัฒนาชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต)โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมาโครงการ STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตในสถานศึกษาตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา การจัดรายการวิทยุ “รายการ ป.ป.ช.โดราช พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วยส่วนทางด้านสื่อมวลชนกีได้สักถามเป็นข้อๆตามเอกสารที่แจกให้ในการแถลงข่าวครั้งนี้คดีสมามฟุตซอลได้ฟันธงยังและได้พูดถึงคดีผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเป็นไปถึงขั้นไหนบ้างแล้ว นายมงคลลั่นวาจาบอกไปว่าทุกคดีจะทราบผลไม่เกินปีหน้ารู้ผลแน่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน