X

นักเรียนโคราชเตรียมฯ น้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาครบวงจร (ด้านการเกี่ยวข้าว) ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนโคราชเตรียมฯน้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาครบวงจร
(ด้านการเกี่ยวข้าว) ประจำปีการศึกษา  2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่แปลงนาสาธิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำนาครบวงจร (กิจกรรมเกี่ยวข้าว)พร้อมด้วยนางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยมีนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นางยุภาภรณ์ สมรูป ผู้อำนวยการบริหารการศึกษา, นายเจษฎา ระไหวพรมราช นักวิชาการชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ,  คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ศึกษาวิถีชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการนวดข้าว ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสถานศึกษา

มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาด้านการเกี่ยวข้าว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ลงมือปฏิบัติจริง

2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดและภูมิปัญญาชาวบ้าน

3. เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดีมีความสามัคคีความมุ่งมั่นในการทำงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมที่ดีงามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก คณะครู บุคลากร วิทยากรและที่สำคัญที่สุด คือ นักเรียนทุกคน ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาของบรรพบุรุษ

และขอขอบคุณ นายสำรอง เพียงโคกกรวด ปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้ และสาธิตการเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนในครั้งนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน