X

อาทิตย์ส.ส.พรรคเพี่อไทย จ.นครราชสีมาเร่งผลักดัน งบ980ล้านบาท ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 สายบ้านโคกกรวด – บ้านหนองสนวน

การประชุมขี้แจงโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ สายบ้านโคกกรวด – บ้านหนองสนวน

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา 0๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โดยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธาน พร้อมด้วยนายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓  กล่าวและได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.พรรคเพี่อไทยจ.นครราชสีมาและ นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.นครราชสีมาให้คำแนะนำ และปรึษานำ โดยผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จะได้รับทราบข้อมูลของโครงการดังกล่าว ซึ่งทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางโครงข่ายหลักในการเดินทางเชื่อมโยงศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากตัวเมืองนครราชสีมาไปสู่ประตูการค้าชายแดนไทย/กัมพูชา จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน สภาพแวดล้อมและนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวมต่อไป
ด้านนายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ กล่าว
การประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224 สายบ้านโคกกรวด -บ้านหนองสนวน กม.66+331- กม.80+000 และ กม.92+555 – กม.102+000 ระยะทาง 23.114 กิโลเมตร ในวันนี้ทางหลวงหมายเลข 224เป็นเส้นทางโครงข่ายหลักในการเดินทางเชื่อมโยงศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากตัวเมืองนครราชสีมาไปสู่ประตูการค้าชายแดนไทย/กัมพูชา ตามแนวชายแดนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สู่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์และด่านบ้านสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งเชื่อมต่อไปยังทางหลวง

หมายเลข 348 สู่ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Mobilty) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ช่วยลดต้นทุนทางด้านการคมนาคมขนส่ง เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓จึงได้ออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงเพิ่มช่องจราจรจากเดิม ๒ ช่องจราจร เพิ่มเป็น๔ ช่องจราจรอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน