X

จอมเสี้ยมปั่นกระแส!!ทำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช “ป่วน” “บุญธรรม”ปธ.บริหารสหกรณ์ยัน “หน้าเสื่อแข็งโป๊ก”!!!

จอมเสี้ยมปั่นกระแส!!ทำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช “ป่วน” “บุญธรรม”ปธ.บริหารสหกรณ์ยัน “หน้าเสื่อแข็งโป๊ก”!!!

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แจงกรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมากลุ่มหนึ่งได้จัดสัมมนา และ ให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีการหักเงินเดือนชำระหนี้สหกรณ์ฯเป็นจำนวนสูงในอัตรา 70-30%ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว และครูโคราชกว่า 2,300 คน ส่อถูกฟ้องล้มละลาย โดยไร้การเหลียวแลจากองค์ใดๆ เมื่อมีข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น ทำให้สมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งเกิดความหวั่นไหว อันอาจเกิดผลกระทบต่อการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นายบุญธรรม เดชบุญประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ได้เปิดแถลงข่าวข้อเท็จริงต่อกรณีนี้ว่า การหักเงินรายเดือนกับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2562และ พ.ศ. 2563 ตามมาตรา 42/1 โดยสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯสถาบันการเงินอื่นด้วยทำให้มีเงินได้รายเดือนเหลือไม่ถึง ร้อยละ 30 ทั้งนี้ โดยที่หน่วยงานต้นสังกัดจะเรียกเก็บเงินได้รายเดือนจากสมาชิกไม่เกินร้อยละ 70( ตามกฎกระทรวง)สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ร้อยละ 30 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 ส่วนหนี้สินอื่น (ในส่วนของสหกรณ์) ไม่นำมาคิดคำนวณ เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้กู้ที่จะต้องนำไปชำระหนี้ตามที่ตกลงในสัญญาเงินกู้ของตนเองต่อไป

ที่สหกรณ์ฯมีการฟ้องล้มละลายนั้น ข้อเท็จจริง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จะไม่ดำเนินการฟ้องล้มละลายสมาชิก แต่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกสามารถดำรงตนอยู่ใน ระบบสหกรณ์ ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกถูกสหกรณ์ฯ ฟ้องล้มละลาย เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 4 ราย จากจำนวนสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯจำนวน 26,000 กว่าราย คิดแล้วประมาณ 0.0 15 % ซึ่งถือว่าน้อยมาก ๆ ส่วนสาเหตุที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาฟ้องสมาชิกเพราะ 1. ไม่มีทรัพย์สินให้ยืดและอายัด ประกอบกับระยะเวลาการบังคับคดีใกล้สิ้นสุดระยะเวลาในการบังคับคดี และเมื่อคำนวณหนี้คงเหลือแล้วเกิน 1 ล้านบาท

สำหรับการดูแลช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่มีปัญหาการถูกฟ้องล้มละลายนั้นสหกรณ์ฯ มีกระบวนการในการดูและช่วยเหลือสมาชิกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการส่งชำระหนี้ การถูกเจ้าหนี้อื่นที่มิใช่สหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี ถึงขึ้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กำลังถูกฟ้องดำเนินคดี หรือแม้แต่ฟ้องล้มละลาย ประกาศในราชกิจจาฯ แล้วซึ่งเราดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการพอสรุปได้ดังนี้
1. โครงการโคราชโมเดล (สินเชื่อออมทรัพย์เพื่อแก้ไขนี้บุคลากรทางการศึกษา)เริ่มตั้งแต่ปี 2562 – ถึงปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ช่วยเหลือในการแก้ไขหนี้ ให้กับสมาชิกได้จำนวน364 ราย จำนวน 447 สัญญา สหกรณ์ฯ ใช้เงินในการแก้ไขปัญหา ไปจำนวน 509 ล้านบาทเศษ สมาชิกได้ประโยชน์ ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ไม่ถูกอายัดทรัพย์ สมาชิกมีเงินได้รายเดือนเหลือเพิ่มขึ้น ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนและที่สำคัญคือ สมาชิกได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงิน เป็นเงินรวม 38 ล้านบาทเศษ
“การเสนอข่าวที่ไม่ครบประเด็นดังกล่าวทำให้ สหกรณ์ฯ ได้รับผลกระทบ เพราะสมาชิกผู้ที่ฝากเงินกับสหกรณ์ย่อมตื่นตระหนกเป็นธรรมดาเนื่องจากสมาชิกไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง จึงมีสมาชิกมาถอนเงินฝากจากสหกรณ์ฯ เฉพาะวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกมาถอนเงินฝากประมาณ 100 กว่าล้านบาท สหกรณ์ฯ ก็ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิก มิได้มีปัญหาแต่ประการใด เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง สิ่งที่เป็นห่วงสมาชิกก็คือ จะสูญเสียรายได้จากดอกเบี้ยที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ฯ จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว” นายบุญธรรมกล่าว
อยากฝากไปยังพี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ที่เคารพทุกท่านสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 28,000 กว่าคน มีทุนเรือนหุ้น 18,420 ล้านบาทเศษ มีทุนสำรอง2,157 านบาทเศษ ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 190 ล้านบาทเศษ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น 6,880 ล้านบาทเศษ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทุนของสหกรณ์ฯ จะเห็นว่ามีความเข้มแข็งมาก ในระบบการเงิน เพราะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.80 เท่านั้น(ทุนของสหกรณ์ 21,300,341,424.04 ล้านบาท หนี้สิน 17,122,038,794.26 ล้านบาทส่วนต่าง 4, 178,302,629.78 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

“ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องมวลสมาชิกได้เข้าใจและมั่นใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดจะยึดถืออุดมการณ์สหกรณ์ มีความเชื่อร่วมกันที่ว่า การช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมอันจะนำไปสู่ สหกรณ์ในอุดมการณ์ ซึ่งมีความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน”นายบุญธรรมกล่าว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน