X

Chinese and English Camp 2022 และ Open House ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
ณณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนโคราชวิทยาโดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษาโรงเรียนโคราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นายจักริน ภู่ประดิษฐ์และ นายโกศล สมจินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโคราชวิทยา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโคราช ผู้จัดการ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโคราชวิทยา คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาววรรณวิษา ไชชลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชวิทยา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลในเครือข่าย 2 ทุกท่าน

การจัดกิจกรรมโครงการ Chinese andEnglish Camp 2022 และ Open House เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนโคราชวิทยา ประจำปีการศึกษา
2565 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ พร้อมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน-อังกฤษ บูรณาการวัฒนธรรมจีนและอังกฤษในการเรียนการสอนท าให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างมากนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในวัฒนธรรมทั้งไทย-จีน-อังกฤษ มีความสนุกสนานในการเรียนเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมชมการแสดงพิธีเปิดชุดระบำผีผา จากนายพันธกานต์มาริตแตง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การแสดงวงดนตรีผสมผสานหล่อโก้วและการแสดงระบำประกอบเพลง ฉาชานฉิงเกอ จากนักเรียนโรงเรียนโคราชวิทยา 09.30–12.00 น. กิจกรรมเข้าฐาน Chinese and English Camp 2022
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.30 น. กิจกรรมเข้าฐาน Chinese and English Camp 2022
14.30-15.00 น. พิธีปิดกิจกรรม Chinese and English Camp 2022 และ Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน