X

นครราชสีมาจัดโครงการสนับสนุนรณรงค์การจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

นครราชสีมาจัดโครงการสนับสนุนรณรงค์การจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ณ ห้องอรพิม โรงแรมราชสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมากล่าวเปิดการบรรยาย “ความสำคัญของการบริจาคโลหิต”โดย รศ. พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย บรรยาย ความสำคัญของการบริจาคโลหิต การเตรียมตัวบริจาคโลหิต การดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิต และป้องกันภาวะโลหิตจางโดย นักเทคนิคการแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา

ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาประธาน พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและผู้เข้าร่วมโครงการ

มีดังนี้ นางอรจิรา ศิริมงคลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สุผล ตติยนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายปรีชา ลิ้มอั่วผจก.ทั่วไปปฏิบัติการ บ.เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด นางสาวปพิชญา ณ นครพนมผอ.ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นายสุริยา ตันเจริญผอ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราชนางสาวศิริลักษณ์ เพียกขุนทดหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕จังหวัดนครราชสีมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อร่วมกันวางแผนรณรงค์และบูรณาการการจัดหาโลหิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้บริจาคโลหิต และประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเหล่ากาขาดจังหวัดเป็นแกนกลาง

๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้พอใช้ในภาวะปกติและภาวะโลหิตขาดแคลน

๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน