X

พิธีมอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐น. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิธีมอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจากรายงานจะเห็นว่า มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน ๒,๑๐๘,๕๓๖คน (ร้อยละ๓.๑๙ของประชากรทั้งประเทศ) เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายสูงที่สุดถึง ๑,๐๖๑,๐๙๖คน หรือร้อยละ ๕๐.๓๐ของคนพิการทั้งหมด โดยหนึ่งในจำนวนนี้เป็น “คนพิการแขน-ขาขาด”กว่า๕๐,๐๐๐คน และแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่ต้องถูกตัดแขนหรือขาเพิ่มขึ้นปีละ ๓,๕๐๐คน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และอุบัติเหตุทางถนน ทำให้เกิดความพิการถาวร จำเป็นต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเข้ามาเสริมหรือทดแทนอวัยวะในส่วนที่ขาดหายไป โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย๑.จัดทำแขน-ขาเทียม สำหรับ คนพิการแขน-ขาขาด โดยมีขั้นตอนดำเนินงานคือ ๑.๑หล่อแบบตอ แขน-ขาเทียม ล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๕ ใน ๕อำเภอ ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอพระทองคำ อำเภอสูงเนิน อำเภอพิมาย และอำเภอเสิงสาง จำนวน๘๘ราย แล้วนำมา ผลิตแขน-ขาเทียม ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ๑.๒หล่อแบบตอ ผลิตและซ่อมแซม แขน-ขาเทียม โดยนำรถโมบายเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยทีมของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู และโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับบริการจำนวน ๘๘ราย๒.ตรวจประเมินความพิการและมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ได้แก่ รถเข็นชนิดพิเศษ อุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นต้น
๓.ตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู และขึ้นทะเบียนคนพิการโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มีคนพิการเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น ๑๘๒ราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน