X

อบจ.โคราชลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

อบจ.โคราชลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมาโดยดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมากล่าวด้านการส่งเสริมสนับสนุน และ นายธีระ  เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวนโยบายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพในรูปแบบต่างๆ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ อบจ.จะดำเนินการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความรู้ และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิต การป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง รวมถึงสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด หรือ การเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน นำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมและไขปัญหาแบบบูรณาการ ภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังได้อย่างเหมาะสมเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรMOU ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีการลงนาม โดยมี นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายภาสกร  สุรมูล เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นางมณธิรา ไทรน้อย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน