X

สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผล จ.นครราชสีมา  

()

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผล               การดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.      ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ณ ห้องนกยูง ๑-๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมาโดยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดพิธีเปิดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔พร้อมด้วยดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ หัวหน้าโครงการ (ที่ปรึกษา)ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการด้านโทรทัศน์ เครือข่ายผู้บริโภค นักวิชาการ              และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา

นับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่สื่อโทรทัศน์ได้ชื่อว่าเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมหาศาลต่อผู้รับ ส่งผลให้กิจการโทรทัศน์รุ่งเรืองอย่างยิ่ง มีมูลค่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ และคุณค่าต่อสังคมแต่ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียงช่วงทศวรรษที่ผ่านมา               ส่งผลกระทบต่อกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนหลัก จึงเป็นความท้าทายของ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของหัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ จะเห็นได้ว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เล็งเห็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ ตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สรุปผลเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย ต่อไปด้านดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์กล่าวว่าเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทย    กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับ                  การดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน