X

“จุรินทร์”ควง”คุณหญิงกัลยา” ลุยเมืองย่าโม เคาะ 4 ประเด็นจัดงานไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021

“จุรินทร์”ควง”คุณหญิงกัลยา” ลุยเมืองย่าโม เคาะ 4 ประเด็น เตรียมจัดงานไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021 ฟื้นเศรษฐกิจคาดสะพัดกว่า 1,600 ล้าน พร้อมจัดงาน Agro FEX 2021 ชน CIIE จีน เปิดช่องทางยกระดับตลาดมันสำปะหลัง ห้ามส่งออกต่ำกว่าราคาแนะนำ

เวลา 12.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างทีมเซลล์แมนจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุมโรงแรม แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมาโดย
กระทรวงพาณิชย์
๑.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๓. นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. ตร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปถัดกระทรวงพาณิชย์
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒. นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑. นายไขยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
กรมการค้าภายใน
๒. นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบตีกรมการค้าภายใน
๓. นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
กรมการค้าต่างประเทศ
๑.นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๑. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบตีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๑. นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
๑. นางศศิพิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
๒.นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
๓.. นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมการเกษคร
๑.นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครรราชสีมา
หน่วยงานราชการ
๒๓. นายกอบชัย บุญอรณะ
๒๒. นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
๒๓. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย
๒๔. นายธนิต จิตละมัย
๒๕. นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ
๒๖. นางภาวนา ประจิตต์
๒๗. นายทวี จารุพิสิฐไพบูลย์
๒๘. นายสานิต เชิดโคกสี
หน่วยงานเอกชน
๒๙. นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์
๓๐. นายหัสดิน สุวัฒนะพงค์เชฎฏ
๓๑. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
๓๒. นายธีระ เอื้ออภิธร
๓๓. นางสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ
๓๔. นางสาวนัชชา ศุภรทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการ (ททท) สำนักงานนครราชสีมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา
หนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒณาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC BIz Club จังหวัดนครราชสีมา
ประธาน Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC)


นายจุรินทร์ กล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมทีมเซลล์แมนจังหวัดนครราชสีมา ได้ข้อสรุปร่วมกัน 4 ประเด็นประเด็นแรก ช่วงเดือนธันวาคมปีนี้จังหวัดนครราชสีมาจะร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 1,000,000 คน ทำให้เงินสะพัดรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยต้องเปิดเมืองอย่างน้อย 4 อำเภอ อำเภอเมืองอำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอพิมาย ซึ่งต้องมีวัคซีนตามเกณฑ์ที่ ศบค.กำหนด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่จัดสรรวัคซีนต่อไป อาจมีการขีดวงพื้นที่ในแต่ละอำเภอให้สามารถจัดงานได้ให้มีการฉีดวัคซีน 70% ของผู้เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับ”อันดามัน แซนด์บ็อกซ์” ที่ตนได้หารือกับกระบี่ ภูเก็ตและพังงาก่อนนี้

ประเด็นที่สอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Agro FEX 2021 เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดภาคอีสานใกล้เคียง วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ให้ตรงกับงานส่งเสริมการนำเข้าส่งออกของจีนที่เซี่ยงไฮ้ China International Import Expo (CIIE)ให้สามารถใช้ตลาดจีนเปิดโอกาสผู้นำเข้าจีนจากทั่วประเทศมาสั่งสินค้านำเข้าไปยังจีนได้

ประเด็นที่สาม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ในการค้าขายกับประเทศกลุ่ม CLMV ในระบบออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับภาคเอกชนจัดอบรมให้ความรู้การค้าออนไลน์และระบบอีคอมเมิร์ซทั้งหมด ส่งเสริมการเปิดตลาดทั้งในประเทศและการส่งออก ให้กับภาคการเกษตร Smart Farmer หรือกลุ่มเกษตรอื่นๆ และกลุ่ม เอสเอ็มอี ไมโครเอสเอ็มอี ตนได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เปิดพื้นที่เวลาจัดนิทรรศการส่งเสริมการขายไปยังตลาด CLMV ให้พื้นที่ เอสเอ็มอี ไมโครเอสเอ็มอีกับนครราชสีมาหรือภาคอีสาน ออกพื้นที่พิเศษ

ประเด็นที่สี่ เรื่องมันสำปะหลังมี 7 เรื่อง 1.ปีนี้เป็นปีทองของราคามันสำปะหลัง ราคาที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.30-2.50 บาท แต่ถ้าต่ำกว่า 2.50 บาท จะมีโครงการประกันรายได้เป็นตัวช่วยชดเชยเงินส่วนต่างให้ โดยตัวเลขการส่งออก 4 เดือนปีนี้ ส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว 4,000,000 ตัน ซึ่งคาดว่าปีนี้จะส่งออกมันสำปะหลังได้มากกว่าปีที่แล้ว 2.ภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเห็นควรให้มีการดำเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังต่อไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ โดยปีนี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ตนจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 3.การหาตลาดให้กับมันสับ เพื่อทำอาหารสัตว์ในประเทศและผลิตภัณฑ์อื่นๆ มอบให้ทีมเซลล์แมนจังหวัดจัดหาตลาดในประเทศโดยประสานระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด 4.การแก้ปัญหาช่วงมันสำปะหลังออกเยอะ จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนซื้อมันสำปะหลังเก็บสต๊อกโดยโดยกระทรวงพาณิชย์จะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และขยายโครงการนี้ให้นานกว่าปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม 5.เพื่อแก้ปัญหาการตัดราคาส่งออกกันเอง ให้มีการร่วมมือกันของ 3 สมาคมกับกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดราคาแนะนำขั้นต่ำของการส่งออก ถ้าละเมิดราคาแนะนำให้สมาคมจัดการกันตามเงื่อนไขของสมาคม
6.การขยายตลาดมันสำปะหลังซึ่งตลาดใหญ่คือจีน ยังเป็นตลาดที่สามารถขยายตัวได้อีกเพราะมีหลายพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้มันสำปะหลังของเรา และบางอุตสาหกรรมเช่นอาหารสัตว์ยังไม่ได้ใช้มันสำปะหลัง โดยให้ทำแผนขยายตลาดเพิ่มเติม 7.ประเทศไทยควรมีการระดมความร่วมมือกลุ่มเกษตรกร ภาคการแปรรูปและทุกฝ่าย ระดมสมองนำมันสำปะหลังไทยไปสู่การนำสมัย กำหนดยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทย เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทยต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน