กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “รณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี”ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “รณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี”ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา  จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายคณกร ทองสุขนอกผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน และ สส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมา เขต 4พบปะพื่น้องประชาชนเกษตรกรในพื้นที่จัดงานและให้เป็นเกียรติร่วมงานครั้งนี้ ร่วมทั้ง ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 12 ศูนย์หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ นายอำเภอโนนสูง และพี่น้องประชาชน เกษตรกร  ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน

นายคณกร ทองสุขนอกผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ ถึงบทบาทภารกิและหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ในการศึกษาพัฒนาวิจัยทดสอบประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชพันธุ์ดีวางแผนการผลิตพืชพันธุ์ดีให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรผลิตพันธุ์พืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและยายกระจายพันธุ์พืช แก่เกษตรกรทั่วไปและผู้สนใจ ให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชและสนับสนุนปัจจัยภารผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ ตามศักยภาพของศูนย์ฯ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานีและกรุงเทพฯ

ในการจัดงานครั้งนี้มี นิทรรศการและการแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง),ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงศูนย์เล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา,สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง,สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด,กลุ่มเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดนครราชสีมา,กลุ่ม OTOP และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท สุระเกษตร 007 จำกัด, หจก.บุญญามลการเกษตร,บริษัท คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จำกัด,กลุ่มสมุนไพรวังน้ำเขียว ฯมีการสาธิตการขยายพันธุ์พืชใน 4 สายการผลิต ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์

ด้านนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแข่งขันในด้านการผลิตพืชพันธุ์ดี เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อการค้านั้น มักจะประสบปัญหาขาดแคลนพืชพันธุ์ดี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั่วประเทศ จำนวน10 ศูนย์กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงพีชพันธุ์ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกรด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายไปสู่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีพืชพันธุ์ดีไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในอาชีพทำการเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานมีเกษตรกรเข้ารวมในงานครั้งนี้รับแจกต้นไม้คนละ1ต้นโดย สส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมา เขต 4และประธานพบปะพ่อค้าแม่ค้าที่นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในงานจากนั้นได้เดินทางไปตรวจห้องแล็ป ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา  อีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น