เจ้าของที่ดินในโคราชให้ความสนใจการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00ณ ห้องสุรนารี บอลรูม โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา – ขอนแก่นโดย  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางสาวสุดาวดี  ศิริสวัสดิ์  (ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย) และผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 700 กว่าคน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่ภาคอีสานเป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ต่อการเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้า อยู่ตรงกลางระหว่างวัตถุดิบและการตลาดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงต้นทางและปลายทางของสินค้าหลายประเภทได้อย่างสะดวก ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องเริ่มต้นพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา – ขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งทางถนนของประเทศที่รองรับการเดินทาง การขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขนส่งสินค้าในระหว่างประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอินโดจีน

ด้านนางสาวสุดาวดี   ศิริสวัสดิ์  (ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย) กล่าวว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา – ขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – หนองคายื ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองของประเทศไทย โดยจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา

มีลักษณะโครงข่ายวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และไปสิ้นสุดแนวสายทางที่จังหวัดขอนแก่น โดยการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา – ขอนแก่น จะเป็นทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบทางหลวงที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับตอนบนได้อย่างเป็นระบบ ในการดำเนินงานดังกล่าว กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อเนื่องตลอดระยะเวลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกประเน ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นห่วงผู้น้องประชาชนในการประชุมครั้งนี้อย่างมากเนื่องจากจำนวนคนได้หน่าแน่นและล้นออกมานอกห้องประชุมและเก้าอี้ที่นั่งยังไม่เพียงพอ นอกจากนั้นยังมีพี่น้องประชาชนเป็นบางส่วนได้นั่งกับพื้นอีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น