สองรัฐมนตรีพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังและมอบเครื่องสับมันและอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ธกส.พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาร่วมรับฟังนโยบาย การดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ํามัน ยางพารา่ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาทดูแลและมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน ซึ่ง ตัวแทนเกษตรกรมีความพึ่งพอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 5 ชนิด ต่อไป

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการค้าส่งค้าปลีกทำให้มีแรงงานต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาคการเกษตร สินค้ามันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในประเทศไทย สำหรับสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวนทั้งสิ้น 1,436,075 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4.04 ตันต่อไร่ ผลผลิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,325,614 ตันโดยพฤติกรรมทางการค้าโดยทั่วไป ราคารับซื้อผลผลิตจะปรับลดลงในช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เกินกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ ดังนั้นมาตรการประกันรายได้เกษตรกร ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้รับเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้ฯ รวมทั้งสิ้น 53,705 ราย เป็นเงินจำนวน 757,916,493.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.17 และมีผลผลิตคงเหลืออีกประมาณ 20-30 % คาดว่าจะเบิกจ่ายตามโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและ มอบเครื่องสับมันสําปะหลังจํานวน 55 เครื่อง ให้กลุ่มเกษตรกร 24 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 3,800 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปมันสําปะหลังให้แก่เกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตของตนเองอีกด้วย กำหนดการวันนี้ ทั้งสองรัฐมนตรีจากกระทรวงพาณิชย์  ยังใช้วันหยุดตรวจเยี่ยม โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ณ ห้าง BIG C และห้างวิชโก้ โฮลเซล ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและ ประชาชนมีความพึ่งพอใจกับโครงการดังกล่าวเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT 1 ที่ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็น LOT ที่ 3 โดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งสิน 221 ราย และมีสินค้าที่เข้า ร่วมโครงการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม จํานวน 4,845 รายการ ซึ่งโครงการนี้จะลดราคาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นจากการสำรวจของซุปเปอร์โพล ตัวประชนถูกใจนโยบายลดราคาสินค้าช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต อย่างมาก

ณ เวลา 13.30 – 14.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยม ห้างสรรพสินค้าวิชโก้ โฮลเซลใน โครงการพาณิชย์ลดราดา! ช่วยประชาชน พบว่าห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน และเดินทางออกจากจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ ในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากห้างโมเดิ้ลเทรดระดับประเทศทุกรายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก 5 ราย คือ สยามวิชโก้, วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์, ฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท, คลังพลาซ่า และทวีกิจซุปเปอร์เซํ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จะสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนมากกว่า 1,000 ล้านบาท

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น