X

กอ.รมน.จังหวัด น.ม.จัดกิจกรรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

กอ.รมน.จังหวัด น.ม.จัดกิจกรรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

วันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์  ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 8 รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง หน.กบค.กอ.รมน.จังหวัด น.ม.  ร.อ.ชัยณงค์ ทะนงอาสา รอง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ม. นาย พิทยา ค้ำชู จนท.กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ม.พื้นที่ โดยมี นาย ศักดิ์ศิริ นิธิโชติชัยรัช หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด  พร้อมด้วยนายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา, ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมาพร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เครือข่ายวิทยุ กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมาคณะวิทยากร ข้าราชการทุกภาคส่วนและ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมด้วย จัดกิจกรรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง”เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่สื่อวิทยุชุมชนได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารรัฐบาล ไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา สะท้อนปัญหาจากประชาชนมายังภาคราชการ   เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และยังสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคี เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ส่วน สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาติ และการย้ายสถานีวิทยุ ข้อกฎหมายการตรวจคลื้นความถี่ สำหรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม สื่อมวลชนมีดังนี้ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ เคเบิลโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 100 คน (ภาพ-ข่าวสันติ วงษเกษ รายงาน)

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน