ชัยภูมิโกอินเตอร์คัดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 346 โอท็อปขึ้นชื่อจังหวัดชิง 5 ดาว

ชัยภูมิ – รวม 5 ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแต่ละชุมชนจากทั่วทั้งจังหวัดใน 16 อำเภอ  ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเข้ามาร่วมคัดสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ของเมืองพญาแลประจำปี 2562 คึกคัก พร้อมส่งชิงขึ้นชั้นโอท็อป 5 ดาวระดับประเทศปีนี้รวมกว่า 346 โอท็อปขึ้นชื่อเสริมส่งเสริมในประเทศเริ่มโกอินเตอร์ไกลยกระดับสินค้าสู่สากลได้มากขึ้น! (รานงานพิเศษ )”ทิศทางปากท้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างความมั่นใจผู้บริโภคทั่วไทย”

( 17 พฤษภาคม 2562 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานโครงการเพื่อคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ของ จ.ชัยภูมิ ปี 2562 ( OTOP Product Champion : OPC ) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสร้างโอกาสการสร้างอาชีพรายได้ เข้าไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดมั่นคงและช่วยเพิ่มการกระจายรายได้ให้ลงไปสู่ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนให้มากขึ้น

โดย นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า หลังได้มีการมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( One Tambon One Product ) เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีศักยภาพเข้ามาช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการตลาด จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนให้ได้รับการตอบรับสู่มาตรฐานสากลให้มากขึ้น

จ.ชัยภูมิ จึงได้มีการจัด ให้มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP Product Champion : OPC ) เป็นนโยบายของคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ( Product Level )ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Product Development ) 2.)เพื่อจัดระดับฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile)ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง2.3)เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.4)เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนมีส่วนร่วมของผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และครั้งนี้ในส่วนของจ.ชัยภูมิ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของจังหวัดชัยภูมิจึงได้กำหนด 1.)การรับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

2.)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรร/คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกันกองให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรและคณะทำงานสนับสนุนการคัดสรรในระดับจังหวัดและกำหนดดำเนินการคัดสรรในวันนี้ที่ 17 พ.ค.62 ขึ้น

ซึ่งมีสินค้าที่ผ่านการเข้ารอบคัดสรรในกลุ่มมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากชุมชนทั่วจังหวัดชัยภูมิ จากทั้ง 16 อำเภอ  รวมทั้งสิ้น 346 ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจ.ชัยภูมิ ใน 5 ประเภท แบ่งเป็น 1.ประเภทอาหาร รวม 58 ผลิตภัณฑ์ 2.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 201 ผลิตภัณฑ์ 4.ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 58 ผลิตภัณฑ์ และ5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวที่จ.ชัยภูมิ ที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั้งหมดกว่า 346 ผลิตภัณ์ครั้งนี้ เพื่อจัดส่งไปพิจารณาจากส่วนกลาง ที่จากนี้ไปเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปชุมชนในจ.ชัยภูมิ จะได้รับการตอบรับโกอินเตอร์ไกลไปถึงต่างประเทศที่จะนำไปสู่ตลาดมาตรฐานสากลมากขึ้นและเกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนกลับมา และมีสินค้าจากชุมชนในแต่ละท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทั่วประเทศและสู่มาตรฐานสากลส่งออกยังตลาดต่างประเทศที่ให้ยอมรับได้มากขึ้นต่อไป

 

ซึ่งนอกจากนี้ต่อไป นักท่องเที่ยว หรือผู้บริโภคที่เดินทางมาท่องเที่ยวจ.ชัยภูมิ จะสามารถเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ได้ไม่ยาก เพียงสังเกตตราสัญญาลักษณ์ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นสินค้าโอท็อป 5 ดาวของจ.ชัยภูมิ ก็จะช่วยเป็นเครื่องการันตีให้นักท่องเที่ยวผู้บริโภคทราบ และมั่นใจว่าเป็นสินค้าปลอดภัยมีคุณภาพขึ้นชื่อของจ.ชัยภูมิ อย่างแท้จริงที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลได้ไม่ยาก ซึ่งจะเกิดความมั่นใจต่อการเลือกซื้อสินค้าและการเข้ามาช่วยจับจ่ายในพื้นที่จ.ชัยภูมิ และจะเกิดการกระจายรายได้เข้ามาสู่พื้นที่จ.ชัยภูมิช่วยกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจได้มากขึ้นในอนาคตโดยฌพาะการเข้ามาช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]