X

ชาวบ้านพื้นที่ตั้ง รง.โอดโต้ปมเปลี่ยนผังเมืองรวมชัยภูมิจากสีเขียวเป็นสีม่วง!

ชัยภูมิ – ส่งสัญญาณพร้อมไฟเขียวให้มีการเดินหน้าสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ได้ หลังกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกมาแจงปมแก้ปัญหาการออกมาคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ได้ผ่านไปด้วยดีแล้ว ซึ่งมีการออกมาประกาศเปลี่ยนผังเมืองรวม จ.ชัยภูมิ จากสีเขียวเป็นสีม่วงไปแล้วนั้น ชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่บ้านมีบ้านเรือนตั้งอยู่จุดก่อสร้างโรงงานห่างไม่ถึง 60 เมตร ยังงงโอดโต้ยังไม่เคลียร์! -ฝากวิงวอนผ่านถึงรัฐบาลให้ความเป็นธรรมต่อชาวบ้านในพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการด่วนด้วย!

( 21 มิ.ย.64 ) ขณะที่ จ.ชัยภูมิ ล่าสุดนายไพฑูรย์  แสนขยัน ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ออกมาเปิดเผยว่า  หลังเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกมาแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ตัวแทน คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล(คปน.) ภาคอีสาน อ่านแถลงการณ์คัดค้านมติคณะรัฐมนตรี กรณีการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จากพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรม (สีเขียว) เปลี่ยนผังเมืองให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (สีม่วง) ที่เอื้อต่อนายทุนให้สามารถตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเครือข่ายคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยอาจเกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งเป็นผลจากมลพิษการผลิตของโรงงานน้ำตาลฯ และอุตสาหกรรมผลิตหินขนาดใหญ่ จึงขอคัดค้าน

และเรียกร้อง 1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีการเปลี่ยนผังเมืองที่รองรับอุตสาหกรรมน้ำตาลฯ และอุตสาหกรรมหินทันที 2. ให้มีการเปิดเผยกระบวนการและขั้นตอนการให้ข้อมูลของกระบวนการประกาศเปลี่ยนดังกล่าว ซึ่งมีนายอนวัช  สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกมาชี้แจงประเด็นการคัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ดังนี้ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หลังจากประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงฯแล้ว ปรากฏว่า สภาพการณ์ของ จังหวัดชัยภูมิปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปทำให้การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยสภาพการณ์ปัจจุบันมีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากที่มาจากการเกษตร-อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร ทำให้การประกอบกิจการบางประเภทไม่สามารถดำเนินประกอบกิจการบางประเภท ไม่สามารถดำเนินการได้โดยสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวนประมาณ 2,000 ราย ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง ขอให้แก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ให้สามารถก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาการขนส่งที่มีต้นทุนสูง และโรงงานเดิมทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในระยะทางเกินกว่า 50 กิโลเมตร

โดยมีการระบุประเด็นการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณหมายเลข 2.3 รวม 2 ประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1 ขอเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ เรื่องที่เพิ่มเติมประเภทหรือชนิดโรงงานในโรงงานลำดับที่ 11 คือ (3) การทำน้ำตาลทรายดิบ หรือการทำน้ำตาลทรายขาว (4) การทำน้ำตาลทรายดิบ หรือการทำน้ำตาลทรายขาว ให้บริสุทธิ์ประเด็นที่ 1 ขอเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ เรื่องที่ 1 เพิ่มเติมประเภทหรือชนิดโรงงานในโรงงานลำดับที่ 11 คือ (3) การทำน้ำตาลทรายดิบ หรือการทำน้ำตาลทรายขาว (4) การทำน้ำตาลทรายดิบ หรือการทำน้ำตาลทรายขาว ให้บริสุทธิ์ เรื่องที่ 2 เพิ่มเติมลำดับโรงงาน โรงงานลำดับที่ 88 (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ซึ่งไม่ใช้ถ่านหินหรือนิวเคลียร์ในการผลิตพลังงานโรงงานลำดับที่ 102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไอน้ำ

ประเด็นที่ 2 การขอแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับความสูงของอาคารในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น (จากเดิมกำหนดความสูงไม่เกิน 12 เมตร ) – โรงงานลำดับที่ 11 (3) และ (4) – โรงงานลำดับที่ 88 (2) – โรงงานลำดับที่ 102 ข้อเท็จจริงขั้นตอนดำเนินการในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ตามลำดับ ดังกล่าวที่อ้างว่ามี 1) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 2) ประชุมเพื่อประกอบการให้ความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง (ความเห็นกรมฯ) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 3) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 4) ประชุมคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 5) ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 7 วัน ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561 6) ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 7) ปิดประกาศ 30 วัน ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2561 เมื่อครบกำหนดการปิดประกาศฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 8) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือแจ้งเวียนคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 (เพื่อทราบครบกำหนดการปิดประกาศฯ 30 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร)

9) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาคำร้องฯ (เพื่อทราบ) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (แจ้งเพื่อทราบ ครบกำหนดการปิดประกาศฯ 30 วัน ปรากฎว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น9) ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาคำร้องฯ (เพื่อทราบ) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (แจ้งเพื่อทราบ ครบกำหนดการปิดประกาศฯ 30 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร) 10) ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (เพื่อทราบ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (เพื่อทราบครบกำหนดการปิดประกาศฯ 30 วัน 11) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 256212) เสนอร่างแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ … พ.ศ….(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 13) กระทรวงมหาดไทย ส่งร่างแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับ13) กระทรวงมหาดทย ส่งร่างแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่…) พ.ศ….(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558)ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 14) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่างแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ … พ.ศ…(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558) คืนกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และเนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา

15) คณะกรรมการผังเมืองมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ผังเมืองรวมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ตามมาตรา 26/1 ที่อยู่ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย ให้กรมโยธาธิการ และผังเมืองออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บังคับต่อไป (เดิมออกเป็นกฎกระทรวง) ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้บังคับกฎหมาย)

16) เสนอร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ให้คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผลของการแก้ไข 1.การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 เป็นการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจการบางประเภท ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณหมายเลข 2.3 ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของจังหวัดชัยภูมิ ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่องที่เหมาะสมการเกษตรต่อเนื่องที่เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ

2. ในส่วนของการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทราย ก็จะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลทรายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดให้เขตโรงงานน้ำตาลต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ในจังหวัดเดียวกันก็ตามกำหนดต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ElA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ในส่วนของโรงงานลำดับที่ 88 (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจะไม่อนุญาตให้ใช้ถ่านหินหรือนิวเคลียร์ในการผลิตพลังงาน

ทั้งนี้ ในส่วนของภาคประชาชนที่กังวลว่าการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม และสุขภาพนั้น การที่จะสามารถดำเนินกิจการดังกล่าวได้นั้น ต้องได้รับการอนุมัติและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ด้วย เช่น การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลทรายเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) การได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้น

ล่าสุดด้าน นายไพฑูรย์  แสนขยัน ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนประชาชนในพื้นที่จะต้องได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยตรงด้วย กล่าวขอความเป็นธรรมฝากวิงวอนผ่านสื่อมวลชนไปถึงรัฐบาลต่อประกาศดังกล่าวที่เกิดขึ้น จากรมโยธาธิการและผังเมือง ในครั้งนี้ด้วยว่า  การดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาเพียงแค่ช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนจนปัจจุบัน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และส่วนกลาง ยังไม่มีความชัดเจนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้อยู่ในขณะนี้ได้เลย แต่ก็มีการเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนแบบรวดเร็วที่ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูล การศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาอีกจำนวนมาก

และที่มีประกาศดังกล่าวออกมา ล่าสุดที่มีการอ้างอิงรายชื่อเกษตรกรในพื้นที่รวม 2,000 รายชื่อมาอ้างอิงด้วยนั้น ยังถือว่าไม่มีความชัดเจน เพราะคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เตรียมการก่อสร้างโรงงานฯหลายครอบครัวที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้เพียง 60 เมตร อีกจำนวนมากเองก็ไม่เคยได้รับความชัดเจนหรือชี้แจงต่อการดำเนินการทั้งหมดในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตรทั้งหมดด้วย หลังเคยมีการยื่นเรื่องคัดค้านกระบวนการดำเนินการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 14 ก.พ.64 แล้ว

ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ออกมาชี้แจงและมีการผ่านให้มีการประกาศให้ผังรวมเมืองจังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จากสีเขียวเป็นสีม่วง ในครั้งนี้ยังไม่มีความชอบธรรมและชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการขั้นตอนดำเนินการต่างๆที่ชี้แจงออกมาทั้งหมดยังไม่ชัดเจนและเข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องได้รับผลกระทบจริงๆ ได้ และขอให้ทางรัฐบาลช่วยให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเร็วในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางออกควรจะลงหามาความชัดเจนเป็นธรรมที่แท้จริงกับคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และหากจะดำเนินการต่อก็ควรที่จะต้องมาเริ่มกระบวนใหม่ทั้งหมด ที่ต้องสามารถชี้แจงต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีผลได้เสียหายทุกฝ่ายที่ชัดเจนมากกว่านี้ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]