X

เพิ่มภาพลักษณ์บริหารจัดการโปร่งใส เทศบาลแพร่รับรางวัลจากนายกตู่

กระแสหนุนมาแรง !!! “รองป๋อม” เข้ารับรางวัลจาก “นายกประยุทธ จันทร์โอชา” อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 62 รับเนื้อๆ 1.5 ล้าน พัฒนาต่อ
ตามที่มีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ และมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกรียติเข้าร่วมงาน ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน

ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้พัฒนาเป็นขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน และส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเป็นตัวอย่างนำร่องช่วยเหลือท้องถิ่นอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น
ด้วยทางคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 7 คณะ ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดหารที่ดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มาอย่างต่อเนื่อง และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 178 แห่ง ทั้งนี้ อปท. ที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย จึงถือว่าเป็น อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และรางวัลชมเชย จำนวน 53 รางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีสรุปสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า “การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ในการมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชน มีความกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยได้กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าในระดับพื้นที่ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สิ่งสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนให้มีรายได้ที่ดี มั่งคง ปลอดภัยเป็นสำคัญ

โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะทำให้ อปท.รักษามาตรฐานที่ดีนี้ไว้อย่างมั่นคง ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลตลอดไป สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับในวันนี้ ขอให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการต่อยอดเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยให้มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันให้ไปสู่เครือข่าย 5G เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน สำหรับท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลแล้วขอให้เป็นตัวอย่างนำร่องช่วยเหลือท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อนจูงเพื่อน พี่จูงน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชน และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่น โดยขอให้ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น”

ในส่วนของจังหวัดแพร่ที่ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ มี “เทศบาลเมืองแพร่” ได้รับรางวัลชมเชย โดยมี นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้ารับรางวัล เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ผลจากจากการที่เทศบาลเมืองแพร่ได้รับรางวัลนั้นมาจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี อุทิศเวลา เสียสละเพื่อการทำงานของข้าราการ พนักงาน ลูกจ้างทุกส่วนงาน ทำให้เทศบาลเมืองแพร่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย
หลังจาก นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่เข้ารับรางวัลดังกล่าว กระแสตอบรับจากพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองแพร่เป็นอย่างมาและได้กล่าวชื่นชมในการบริหาร เข้าตากรรมการ กระแสหนุนและสนับสนุนให้ทำงานเพื่อพี่น้องชาวเทศบาลเมืองแพร่ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน