X

พช.เกี่ยวก้อยกลุ่มสตรีแพร่ เดินหน้าพัฒนาการมีส่วนร่วมเสริมยุทธศาสตร์ชาติ


ปูพื้นฟูเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักพื้นบ้าน อาหารและยาสมุนไพร สร้างประโยชน์ทางสุขภาพบริโภคอาหารเป็นยา ปลอดภัย ขยับสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน สอดรับปรับพื้นที่เกษตรกรรมหยุดใช้สารเคมี ชวนสร้างวิสัยทัศน์ความรู้ใหม่ให้กับเกษตรกร ผ่านกลุ่มสตรีทั้ง 8 อำเภอ


นายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับทิศทางจังหวัดแพร่ในปีงบประมาณ 2563 – 2565 ที่กำลังผลักดันให้จังหวัดแพร่ เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย ที่จังหวัดแพร่เน้น แผนพัฒนา พืชอาหารและยาที่จะบริโภคและจำหน่ายพัฒนาเกษตกรให้เข้าสู่การทำการเกษตรแบบมาตรฐานอินทรีย์ ในส่วนของพัฒนาชุมชนเป็นการยกระดับสัมมาชีพสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน

โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2562 ซึ่งใช้งบเหลือจ่ายของทางจังหวัดแพร่ ลงมาทำงานและจะสานต่อสืบเนื่อง เป็นการพัฒนาศักยภาพกลไกของเกษตรกรผ่านองค์กรสตรี ยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่เมืองสุขภาวะผู้สูงวัย สร้างเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิตสมุนไพรในจังหวัดแพร่ ให้เกิดฐานข้อมูลการปลูกสมุนไพรเพื่อการค้า นอกจากนั้นกลุ่มสตรีแม่บ้านยังสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนพร้อมั้งเพิ่มรายได้ไปพร้อมๆ กัน พัฒนาชุมชนได้พาแกนนำไปดูงาน การพัฒนาสมุนไพรจากนักวิชาการและกลุ่มผลิตยาสมุนไพรที่สร้างรายได้ นำนักวิชาการร่วมให้ความรู้ทิศทางการพัฒนา ในแผนจังหวัดแพร่ เรื่องพืชอาหาร / ยา ภายใต้การปลูกแบบอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านมีวิสัยทัศน์และความพร้อมที่จะเป็นระบบการปลูกพืช สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชน ซึ่งเชื่อว่า ทั้งพืชอาหารและ สมุนไพร ภายในปี พ.ศ. 2565 จะมีผลิตภัณฑ์มาตรฐานเกิดขึ้นในจังหวัดแพร่อีกกว่า 20 ชนิด


นางอัมราภร มุ้งทอง นายกสมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ความจริงแล้ว แพร่กำลังเป็นจังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมใหม่ หยุดการใช้สารเคมี และเน้นสินค้าจำพวกอาหาร และยาที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านต้องปลอดสารเคมีในระดับเกษตรอินทรีย์มาตรฐานระดับต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดแพร่ ที่จะทำให้อาหารและยาพื้นบ้านเป็นสิ่งปลอดภัยรองรับเมืองสุขภาวะสำหรับผู้สูงวัยต้นแบบ สมาคมพัฒนาสตรี ได้จับมือกับทางพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมกลุ่มสตรีรองรับการพัฒนาดังกล่าว มีกลุ่มสตรีแม่บ้านให้ความสนใจมากเพราะเป็นเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องสุขภาพ ซึ่งถ้าทำได้บรรลุวัตถุประสงค์ ก็จะกลายเป็นเมืองที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์ อาหาร ยา อากาศ น้ำ ปลอดภัยการท้องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุมาพักฟื้นในเมืองแพร่ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเมืองแพร่ก็มีความพร้อมทั้งด้านวัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีประวัติที่น่าสนใจมาก เป็นเมืองที่มีศาสนาพุทธเป็นหลัก และยังมีศาสนาอิสลาม ศาสนาคริส อยู่ร่วมกัน การเข้าวัด ไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม จึงคิดว่าแพร่เป็นเมืองที่มีความพร้อมกับผู้สูงวัยผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน