X

แพร่เยี่ยม ภาคประชาชนตื่นตัว ตั้งศูนย์ร้องเรียนด้านสุขภาพได้มากที่สุดในประเทศ

()


เครือข่าย 9 ด้านรุกต่อหลังตั้งศูนย์ร้องเรียนตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ได้มากถึง 7 ศูนย์เติมเต็มร่วมตัวสอบการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐให้มีประสิทธิภาพสูง เปิดให้ความรู้เพิ่มในการเฝ้าระวังตรวจสอบร้องเรียนการให้บริการของสาธารณสุข
ปัญหาการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการจัดการสุขภาพตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังพบว่าการให้บริการจากหน่วยงานให้บริการทางสุขภาพของรัฐยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ในกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ได้เปิดให้ภาคประชาชนสามารถตั้งกลุ่มเฝ้าระวังตรวจสอบและร้องเรียน ถือเป็นหน่วยประเมินการทำงานของการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายภาคประชาชน 9 ด้าน อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดเวทีทำความเข้าใจการใช้ศูนย์ร้องเรียนสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองสิทธิ์ ตลอดจนการร้องเรียน เพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อบกพร่องให้มีทางออกที่ดีร่วมกันต่อไป โดยมีประชาชนทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ส่งแกนนำเข้าร่วมจำนวน 100 คน ที่ศูนย์พัฒนาผู้นำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีนางอมรรัตน์ วันทนียวงศ์ และนางเยาวลักษณ์ จึงภัทรไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ร่วมให้ข้อมูลเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีนางสาวศรัณรัชต์ สายญาติ ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค จ.แพร่ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น


นางอมรรัตน์ วันทนียวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีหน้าที่ให้การดูแลระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สิทธิ์ข้าราชการ และสิทธิ์ประกันสังคม เวทีที่เครือข่ายภาคประชาชนเชิญมาให้ความรู้เป็นการสร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีทั้งประเทศคุ้มครองสิทธิ์และเรื่องร้องเรียนจะมีช่องทางนำไปสู่การช่วยเหลือกันได้อย่างไรบ้าง ในจังหวัดแพร่ถือเป็นโอกาสดีที่ภาคประชาชนได้เกิดกลุ่มองค์กรร้องเรียนเรื่องหลักประกันสุขภาพที่เป็นอิสระจากผู้ให้บริการ ตั้งขึ้นแล้วถึง 7 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในทุกจังหวัดของประเทศไทย ในจำนวนนี้ยังมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมถึง 5 แห่ง มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วม 2 แห่ง


นางสาวศรัณรัชต์ สายญาติ ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค จ.แพร่ กล่าวว่า ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์หลายด้าน การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในวันนี้ เป็นการเติมเต็มความรู้ให้กับประชาชนใน 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ จนเกิดความเข้าใจการดูแลสุขภาพร่วมกับเข้าหน้าที่สาธารณสุข เกิดความเข้าใจว่าเมื่อเกิดเหตุความไม่เป็นธรรมในการรักษาพยาบาลจะร้องเรียน หรือมีช่องทางร้องเรียนได้อย่างไร พร้อมทั้งการร้องเรียนของผู้ป่วยยังมีกฎหมายรองรับอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน