X

ผลักดันพยาบาลสู่ความเสมอภาคทางวิชาชีพในวันพยาบาลสากล

()


ความเหลื่อมล้ำในวิชาชีพพยาบาลยังไปไม่ถึงผู้บริหาร สมาคมพยาบาลชงเจ้ากระทรวงเปิดขยายกรอบเพื่อขวัญและกำลังใจในวันพยาบาลสากล
พยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือกว่า 30,000 คน ยังขาดความเท่าเทียมในวิชาชีพ สมาคมพยาบาลฯเสนอภาครัฐเร่งขยายกรอบให้พยาบาลวิชาชีพยกระดับการทำงานสู่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานพยาบาลเช่น ผอ.รพ.สต.อย่างเต็มภาคภูมิ หวั่นสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุล้นเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ เตรียมเสริมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดโอกาสให้ อสม.และลูก อสม.ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาล

จากสถานการณ์ทางสุขภาพของประชากรในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ แม้มีระบบสุขภาพมูลฐานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่พบว่า บุคลากรทางสุขภาพยังมีสัดส่วนไม่เพียงพอต่อประชากร ยิ่งเข้าสังคมผู้สูงอายุความต้องการพยาบาลวิชาชีพยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นวันพยาบาลสากล สมาคมพยาบาลภาคเหนือมองว่า พยาบาลวิชาชีพต้องทำงานหนักในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก เกิดโรคระบาดรุนแรง โดยเฉพาะโควิด 19 ที่กำลังต้องเผชิญอยู่ทั่วโลก พยาบาลวิชาชีพต้องทำงานหนักและไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐหรือต้นสังกัดการทำงานเท่าที่ควร ยังคงมีการกีดกันความก้าวหน้า และขาดสวัสดิการที่เพียงพอ

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กล่าวว่า ในภาคเหนือยังมีปริมาณพยาบาลต่อประชากร ไม่เพียงพอในเชิงโครงสร้าง ช่วงสถานการณ์โควิดพยาบาลบางคนอาจไม่ได้กลับบ้านเลย เพราะต้องรับภาระหนักในการหยุดยั้งการระบาดของโรค พยาบาลในภาคเหนือยังส่งกำลังไปช่วย รพ.บุษราคัม ที่ กทม. หลายคนต้องทำงานหนัก สมาคมพยาบาลฯ ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพและกรอบโครงสร้างการทำงาน ล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอไปยัง รมว.กระทรวงสาธารณสุขในการสวัสดิการ กรอบอัตราตำแหน่งต่างๆ ให้กับพยาบาลวิชาชีพ
วันพยาบาลสากลในปีนี้ให้ความสำคัญกับพลังของพยาบาล ที่รัฐหรือคนทั่วไปต้องให้ความสำคัญเพราะพยาบาลเป็นเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน ประเทศ ประชาคมโลก สิ่งที่สำคัญของวิชาชีพพยาบาลคือ ความก้าวหน้าในการทำงาน การขยายกรอบอัตรา ในส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข วิชาชีพพยาบาลจะติดอยู่ที่ชำนาญการไม่สามารถขยับให้สูงไปกว่านี้ได้ทำให้ไม่สามารถรับตำแหน่งผู้บริหารได้ จึงพยายามผลักดันให้สามารถเลื่อนอัตราไปสู่ชำนาญการพิเศษ ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพยาบาลทั้งประเทศเกิดความมั่นคง และ มั่นใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทุกวันนี้พยาบาลวิชาชีพ ได้ทุ่มเทและรับผิดชอบในการทำงานด้วยจิตสำนึก เอาเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง

วันพยาบาลสากล วันนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมจัดประชุมวิชาการเรื่องของพยาบาลความมั่นคงทางด้านระบบสุขภาพก็พบว่าการจะยกระดับวิชาชีพพยาบาลไปสู่การบริหารหน่วยบริการสุขภาพได้นั้น พยาบาลเองต้องเตรียมตัวในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ในเชิงโครงสร้างต้อนนี้ ผอ.รพ.สต.ที่มาจากพยาบาลชำนาญการพิเศษก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเราพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มีกฎหมายรองรับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบมากขึ้น ที่สำคัญคือการ ต้องรวมตัวกันของพยาบาลวิชาชีพ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้ผลออกมาเป็นรูปธรรม ภาครัฐก็ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังที่จะทำให้วิชาชีพต่างๆ มีโอกาสที่จะเท่าเทียมกัน
นายกสมาคมพยาบาลภาคเหนือยังกล่าวด้วยว่า อยากฝากกับภาครัฐควรขยายกรอบให้กับพยาบาลที่มีศักยภาพมีความสามารถมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพในชุมชนเพื่อรองรับบริการทางสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นไป เนื่องในวันพยาบาลสากลกลุ่มพยาบาลได้รับอาสาสมัครตรวจมะเร็งเต้านมฟรีให้กับประชาชนมีเป้าหมาย 1 ล้านเต้าเพื่อหยุดการเกิดมะเร็งในสตรีทั่วประเทศ ส่วนสถานศึกษาวิชาชีพพยาบาลและเอกชนมีเพิ่มขึ้น ยังคงต้องผลิตบุคลากรออกทำหน้าที่ทดแทนผู้ที่เกษียณไปอย่างต่อเนื่อง และ มีมาตรการให้ความรู้แก่ อสม.และ บุตรของ อสม.ได้เข้ามาเรียนวิชาพยาบาลเพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนเรื่องนี้ถือเป็นนโยบายของ รมว.กระทรวงที่ให้ความสำคัญอย่างมาก เป็นแนวทางที่จะทำให้การพยาบาลผู้ป่วยในชุมชนมีอยู่อย่างเพียงพอในอนาคต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน