X

ไม่สนตรวจเงินแผ่นดิน แช่แข็งทุจริตรถบรรทุกน้ำนานกว่า 10 ปี


ที่สุดของ จ.แพร่ ทุจริตรถดับเพลิง ทต.ทุ่งกวาว สตง.เป่าสาก สิบปีกว่าแช่แข็งทุจริต 1 ตัวอย่างเลวระบบราชการเมืองแพร่

สตง.ภาค9 วินิจฉัยและให้ความเห็นทางออกแก้ปัญหาซื้อรถดับเพลิงราคาเกินจริงมาตั้งแต่ปี 2555 ให้ดำเนินการตามกฎหมาย จัดการผู้ละเมิด ทวงรถดับเพลิงตามสเป็คคืน ลงโทษกรรมการตรวจรับทางวินัยและความผิดทุจริตในวงราชการ ถูกนำเข้าตู้เย็นแช่แข็ง ไม่มีการพิจารณาความผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งกวาวในการจัดซื้อรถดับเพลิง หรือรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.) ได้ไม่น้อยกว่า 8,500 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่9/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นั้น มีการตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (สตง.) พบว่ามีการซื้อขายด้วยราคาคันละ 1,945,000.00 บาท


สตง.พบว่า ในรายละเอียดลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์แนบท้ายประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่1/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวได้กำหนดความต้องการรถยนต์บรรทุกน้ำ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตรหรือเทียบน้ำหนักเท่ากับ 5,000 กิโลกรัม การตรวจสอบใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์คันนี้ มีทะเบียนรถเลขที่ บน 8617 แพร่ ที่ได้รับจากบริษัท คิงส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ขายตามสัญญา พบว่า รถบรรทุกน้ำคันนี้มีน้ำหนัก เพียง 4,500 กิโลกรัม น้ำหนักบรรทุก/ น้ำหนักลงเพลา 4,000 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 8,500 กิโลกรัม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวจัดซื้อ แสดงให้เห็นว่า รถคันดังกล่าวรับน้ำหนักบรรทุกน้ำได้เพียง 4,000 กิโลกรัมหรือ 4,000 ลิตร มิใช่รถยนต์ที่บรรทุกน้ำได้ 5,000 ลิตร ตามที่กำหนดจัดซื้อแต่อย่างใด คือได้รับรถที่มีความจุที่หายไปถึง 1,000 กิโลกรัมหรือ 1,000 ลิตร มีขนาดต่ำกว่าความต้องการจัดซื้อ

ประการต่อมา ตามทะเบียน บน 8617 แพร่ ระบุว่ารถบรรทุกคันี้มีน้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา 4,000 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 8,500 กิโลกรัม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาง ได้จัดซื้อในราคา 1,945,000.00 บาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่ นร 0719/ว48 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 หน้า 14 รายการรถบรรทุกดีเซล ข้อ 2.5.3แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ซึ่งกำหนดราคาต่อหน่วยไว้ที่ 2,000,000.00 บาท รถบรรทุกน้ำดังกล่าว ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดหน้า66ข้อ 2.5.3 รถบรรทุก (1) จุน้ำได้ 6,000 ลิตร หรือเทียบเท่า 6,000 กิโลกรัม(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม สำนักงบประมาณให้จัดหาได้ในราคาไม่เกิน 2,000,000.00 บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ปรากฏว่ารถบรรทุกน้ำคันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวจัดซื้อ มีถังบรรจุได้เพียง 4,000 กิโลกรัม และมีน้ำหนักรถรวมเพียง 8,500 กิโลกรัม ได้จัดซื้อในราคาคันละ 1,945,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินกว่าราคาที่ควรจะเป็นตามที่สำนักงบประมาณกำหนด


ประการที่ 3 จากการตรวจสอบสังเกตการณ์ของจริง ไม่พบว่ามีคลัทซ์แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย ตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3.3.3 อนึ่งจากการตรวจสอบใบตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันลงลายมือชื่อพร้อมให้ความเห็นว่า “บริษัทคิงส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้ว”

เรื่องนี้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวดำเนินการดังนี้ 1.ให้ตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านเครื่องยนต์จากส่วนราชการทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุก น้ำหนักรถรวมของรถยนต์บรรทุกน้ำคันดังกล่าวว่าถูกต้องเป็นไปตามคู่มือจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ออกให้หรือไม่ หากพบว่าตรงตามคู่มือจดทะเบียนดังกล่าว ให้แจ้งให้กับผู้ขายนำรถบรรทุกน้ำที่มีความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร มาเปลี่ยนให้ถูกต้องตามสัญญา หากพบว่าไม่สามารถเปลี่ยนรถยนต์คันดังกล่าวได้ ประการที่ 1.ให้พิจารณาหาผู้รับผิดชอบทางระเมิดโดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.6/ว2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและตาม พ.ร.บ.ความผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประการที่ 2 ดำเนินการทางวินัยกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึง หากพบว่าพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตให้ดำเนินการตามกฎหมาย

ส่วนกรณีตามข้อ 2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดหารรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวว่าเป็นเหตุผลใดที่จัดหาในราคาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้พิจารณาหาผู้รับผิดชอบทางระเมิดโดยดำเนินการตามหนังสื่อกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพบว่ามีเจตนาไม่สุจริตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้พิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ.2538และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 8 ตามควรแก่กรณี

กรณีตามข้อ 3 ให้ผู้ขายนำรถที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามกำหนดไว้มาเปลี่ยนให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญา หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาทางระเมิดด้วยเช่นกัน พิจารณาดำเนินการทางวินัยกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ซึ่งเนื้อหาคำสั่งดังกล่าวแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวดำเนินการภายใน 60 วันตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 โดยนางดวงสมร สหัสธรรมรังสี ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำหนังสือถึง อบต.ทุ่งกวาง(สถานะในขณะเกิดเหตุ) โดย อบต.ทุ่งกวาวรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555


หนังสือดังกล่าวได้ผ่านไปนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 พบว่ายังไม่ได้มีการลงโทษผู้ใดหรือเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ให้เป็นไปตามกำหนดตามความเห็นของ สตง.แต่อย่างใด ซึ่งล่าสุดผู้บริหารที่เป็นปัญหายังกลับมาสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาวได้อีก พร้อมทั้งชนะการเลือกตั้งกำลังผ่านการรับรองจาก กกต.อยู่ในขณะนี้ ส่วนกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนไม่ได้รับความผิดไม่มีการสอบวินัยแต่อย่างใด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน