ครูปริยัติสร้างสุขภิกษุสามเณร เปิดโครงการสุขภาวะที่จังหวัดแพร่


สานพลังเครือข่ายพัฒนาศักยภาพครูปริยัติฯ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดีของสามเณรพระปริยัติธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึงความคืบหน้าการจัดการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ในการขับเคลื่อน สร้างจารีต วัฒนธรรมทางศาสนาใหม่เพื่อจัดการอาหารความเป็นอยู่และวัฒนธรรมการทำบุญให้มองเห็นโภชนาการ และสุขภาวะ ล่าสุดที่ ห้องประชุมโรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ร่วมกันจัดร่างหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ตามที่สํานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ ได้ ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทําร่างหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ในส่วนเพิ่มเติมสาระที่ ๖ ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้เป็นหลักสูตรนําร่องหรือโรงเรียนพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ มที่ ๕ และกลุ่มที่ ๖


สู่การพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาหรือครูอนามัย ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับสามเณร เพื่อการสื่อสาร สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน)โดยนำเนื้อหาธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาบูรณาการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ และกลุ่มที่ ๖ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือขับเคลื่อนอย่างมีเป้าหมายและมั่นคง พิธีลงนามข้อตกลงบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่ม สาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาในส่วนเพิ่มเติมสาระที่ ๖ ธรรมนูญู สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ หลักปฏิบัติ พระคิลานุปัฏฐาก และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับ พระสงฆ์ ระหว่าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ความร่วมมือการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในส่วนเพิ่มเติม สาระที่ ๖ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ หลักปฏิบัติพระคิลานุปัฏฐาก และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับ พระสงฆ์ โดยมี พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม ๕ และ พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ นายแพทย์เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ และ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ลงนามภาคีเครือข่าย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๖ จำนวน ๑๐๓ โรงเรียน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑ เชียงใหม่, ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, มูลนิธิโพธิยาลัย และภาคีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ดำเนินการมานานกว่า ๒ ปีแล้ว มีความก้าวหน้าเป็นลำดับอย่างน่าสนใจ หลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เน้นหลักปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาคือ หลักปฏิบัติพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระเลขาผู้ช่วยสงฆ์เป็นแนวทางสำคัญในการทำงานโดยไม่ขัดหลักพุทธศาสนา เริ่มที่สุขภาพสามเณรและครูเป็นสำคัญซึ่งโรงเรียนปริยัติธรรมอยู่ภายใต้พระราชดำริของพระขณิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่รับโครงการไว้ภายใต้โครงการตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีแผนพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน ในแผนนี้มีเรื่องสุขภาพเป็นส่วนสำคัญอยู่ด้วย เพื่อนำไปปฏิบัติในสถานศึกษา จึงมีแนวทางขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพของภิกษุสามเณรเกิดขึ้น ทำงานร่วมกับ สปสช. และ กรมอนามัย เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ให้ครูเข้ามาอบรมเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เป็นอีกก้าวหนึ่งของโรงเรียนปริยัติธรรมในภาคเหนือ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น