อบจ.บึงกาฬเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

มอบเงินสนับสนุน

อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2561 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 230 คนจากกลุ่มโรงเรียนป่งไฮ น้ำจั้น จำนวน 8 โรงเรียนเข้าจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอนภาษาอังกฤษวันนี้ 18 ส.ค.61 ที่โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ นายไพรวัลย์ อรกุล รองนายก อบจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2561 กลุ่มโรงเรียนป่งไฮ น้ำจั้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับกลุ่มจัดกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 230 คน จาก 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 2.โรงเรียนท่าเชียงเครือ 3.โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 4.โรงเรียนท่าไร่วิทยา 5.โรงเรียนบ้านคำบอน 6.โรงเรียนดงกะพุงหนองนาแซง 7.โรงเรียนบ้านเหล่าคาม และ 8.โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ ให้สื่อสารและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจ ปฏิบัติได้จริง และมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและประเทศชาติต่อไปภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบึงกาฬ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น