X

ม.ราชภัฎโคราช จ๊าบ! จัดสอนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ ไวรัส”โควิด”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ฉบับที่ 3 ข้อ 3 ม.ราชภัฏนครราชสีมา จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของ อว. ด้วยการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบและการประเมินผลรายวิชาที่จัดสอบในชั้นเรียนเป็นวิธีการอื่น เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน การนัดหมายตรวจผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมอบหมายให้คณบดีกำกับ ดูแล การจัดสอบดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยจะออกประกาศการสอนระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช., ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติ (ชั้นเรียน) เป็นแบบออนไลน์ให้ครบทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนจบภาคการศึกษา


นอกจากนี้ ม.ราชภัฎยังจัดให้มีการปฏิบัติงาน Work from home ให้แต่ละหน่วยงานสำรวจหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ และทำแผนการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูลได้แล้วให้นำเสนอต่ออธิการบดี ในส่วนการปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ คณะทั้ง 6 คณะ จะปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์ ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคณะ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณา และรวบรวมข้อมูลเสนอต่ออธิการบดี รวมถึงการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถทำได้แต่ต้องมีการคัดกรอง โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องดูแลเป็นพิเศษ

สำหรับการปิดให้บริการในส่วนของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ

อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยต่อว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนขอความร่วมมือไม่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางกลับประเทศ มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้หลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และด้วยความห่วงใย มหาวิทยาลัยได้กำชับให้คณาจารย์และบุคลากร ป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและร้อนอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจาม ไม่ขยี้ตา แคะจมูก สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ หากคณาจารย์และนักศึกษา มีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรอง และฝ้าระวังการติดเชื้อ กักตนเอง จำนวน 14 วัน หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูล หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง และรายงานผลการตรวจโรคดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน