ประกาศผล เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘โครงการ อีอีซี สแควร์’

‘โครงการ อีอีซี สแควร์’ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก (สกพอ.) โดยมี ดร.คณิศ แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธาน ประกาศรางวัลความสำเร็จไปแล้วเรียบร้อย

ดร.คณิต เปิดเผยว่า โครงการ อีอีซี สแควร์ เป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการขยายตัวของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สร้างรูปแบบการเติบโตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถตั้งรับปรับตัว กับการพัฒนา อีอีซี ได้อย่างเหมาะสม

โครงการ อีอีซี สแควร์ เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย เยาวชน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ในเขต จ.ชลบุรีและระยอง คัดเลือกกลุ่มเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรก จำนวน 15 โรงเรียน ทั้งหมดได้รับการเสริมสร้างความรู้ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ดำเนินโครงการ ที่สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้น เช่น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดการขยะ การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย

คณะกรรมการโครงการ อีอีซี สแควร์ ได้เห็นผลการดำเนินงาน ที่มองแล้วว่าเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น 3 อันดับ คือ

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จ.ชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลการรณรงค์สู่ชุมชน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจระบบนิเวศและชุมชนบริเวณชายหาดสุชาดา พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการเก็บขยะชายหาด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลชายหาดร่วมกับชุมชน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง กลุ่มเยาวชนได้ใช้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย สอดแทรกกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ทั้งนี้ เยาวชนจากโครงการ อีอีซี สแควร์ ทั้ง 15 กลุ่ม คือ ต้นแบบกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และในปี 2563 โครงการ อีอีซี สแควร์ มีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายเยาวชน ให้ครอบคลุมโรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมที่จะเติบโตไปกับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น