X

สว.67 : กกต.เล็งฟันฮั้ว พวกไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง-สมัครไม่ตรงคุณสมบัติ

กรุงเทพฯ – สำนักงาน กกต.เร่งศึกษาข้อมูล สมัคร สว.ไม่ตรงคุณสมบัติ ประกอบการพิจารณาเรื่องคัดค้าน จ่อฟันฮั้ว ผู้สมัครไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง

วัน 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจง ตามที่ปรากฏข่าว กรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกลุ่มอาชีพ ตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 หรือไม่นั้น

ตามมาตรา 16 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้สมัคร สว.ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริง ของเอกสารและหลักฐานอันแสดงว่า ตนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงาน ด้านใดด้านหนึ่ง และต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อยืนยันว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติเช่นนั้นจริง

หากผู้สมัคร หรือพยาน ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ อาจมีโทษตามมาตรา 75 ของกฎหมายเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้บันทึกเจตนารมณ์ไว้ในความมุ่งหมาย ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย….. ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาตรา 107 ว่า

“ในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะ ที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน สามารถอยู่ในกลุ่มหนึ่งได้ โดยคำว่า “ความรู้” ที่บัญญัติไว้ในวรรค 1 ของมาตรานี้ มิได้หมายความถึงความรู้ที่จะวัดกันด้วย ประกาศนียบัตรหรือปริญญาทั้งปวง แต่หมายถึงความรู้ที่บุคคลมีอยู่จริงในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ในการทำนา ความรู้ในการทำการประมง หรือความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น”

รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13 (3) พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.พ.ศ.2561 สำนักงานกกต.จะได้ศึกษา พร้อมทั้งจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกต. เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องคัดค้านโดยเร็วต่อไป

ส่วนกรณีมีผู้มายื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้สมัคร สว.ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ไม่ลงคะแนนเลือกตนเองในรอบแรกนั้น สำนักงาน กกต.อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนและไต่สวน ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566 หากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ และรับฟังได้ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"