X

สว.67 : กกต.เปิดขั้นตอน เลือก สว.ระดับจังหวัด 2 รอบ คัด 2 คน ส่งเลือกระดับประเทศ

กรุงเทพฯ – สำนักงาน กกต. ชี้แจงวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 16 มิถุนายน เฟ้นเหลือ 2 คน ก่อนส่งเลือกระดับประเทศ 26 มิถุนายน

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์วิธีการเลือก ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดกำหนด ซึ่งขั้นตอนคล้ายการเลือกระดับอำเภอ แต่ไม่ยุ่งยากเท่า

โดยก่อนเลือก ผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด จะนำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอของแต่ละกลุ่ม มาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด (สว.จ.8) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกในการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันของแต่ละกลุ่ม (สว.จ.13) จากนั้นจึงดำเนินการจัดการเลือก ดังนี้

รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน
การรายงานตัว
♦ ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
♦ ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอรวมกันครบทุกอำเภอแล้วไม่เกิน 5 คน หรือมีผู้มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 5 คน ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน โดยให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น

การลงคะแนน
♦ เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ประชุมชี้แจงผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ
♦ ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอแต่ละกลุ่ม ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้

การนับคะแนน
♦ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ หรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ
♦ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน จนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 5 คน ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น
♦ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น

การดำเนินการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย
ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3-5 กลุ่ม


รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน

การลงคะแนน 
♦ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มมีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่ม ที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้

การนับคะแนน
♦ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น
♦ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 2 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเองเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น
♦ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 2 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด พร้อมจัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"