X

เลือกตั้ง66 : เปิดขั้นตอนนับคะแนน-ประกาศผล รู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน 5 ทุ่ม

กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงขั้นตอนการนับคะแนนและการประกาศผลเลือกตั้งทั่วไป เผย รู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน 5 ทุ่ม วันที่ 14 พ.ค. และจะประกาศรับรองผลเลือกตั้งภายใน 60 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกขั้นตอนการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 14 พ.ค.66 ดังนี้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 กระบวนการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน

1.ที่เลือกตั้ง ประกอบด้วย ที่เลือกตั้งปกติ ที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร และที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (เฉพาะ 21 จังหวัด ที่มีความพร้อมในการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ)

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประสานมูลนิธิหรืองค์กรคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในพื้นที่ว่ามีความพร้อมในการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่)

2.ที่เลือกตั้งปกติ (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566) นับคะแนนหลังจาก 17.00 น. โดยไม่ประวิงเวลา ที่หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส.5/18 ติด ณ ที่เลือกตั้งนั้น ๆ ทันทีที่นับคะแนนแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
♦ จำนวนบัตรที่รับมา
♦ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
♦ จำนวนบัตรที่ใช้ไป
♦ คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ
♦ คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ
♦ จำนวนบัตรดี
♦ จำนวนบัตรเสีย
♦ จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
♦ จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด
♦ จำนวนบัตรที่เหลือ

3.ที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566) นับคะแนนในวันเดียวกับหน่วยเลือกตั้งปกติ คือ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 นับคะแนนหลังจาก 17.00 น. โดยไม่ประวิงเวลา ที่คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด (บริเวณที่ทำการศูนย์อำนวยการเขตเลือกตั้งนั้น ๆ) ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส.5/16 โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย
♦ จำนวนบัตรที่รับมานับคะแนน
♦ คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ
♦ คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ
♦ จำนวนบัตรดี
♦ จำนวนบัตรเสีย
♦ จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
♦ จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด
♦ จำนวนบัตรที่เหลือ

4.ที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566) และนอกราชอาณาจักร (ออกเสียงลงคะแนนตามวันที่เอกอัครราชทูตกำหนด) นับคะแนนในวันเดียวกับหน่วยเลือกตั้งปกติ คือ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 นับคะแนนหลังจาก 17.00 น. โดยไม่ประวิงเวลา ที่คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด (ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ หรือบริเวณสถานที่อื่นในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก) ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส.5/17 โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย
♦ จำนวนบัตรที่รับมานับคะแนน
♦ คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ
♦ คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ
♦ จำนวนบัตรดี
♦ จำนวนบัตรเสีย
♦ จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
♦ จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด

5.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต จะนำผลคะแนนของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 มารวมกัน ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุดทันที โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้รับเลือกตั้ง และจะนำผลการรวมคะแนนนั้น ๆ ขึ้นแสดงบนป้ายขนาดใหญ่ ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ

6.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต จะนำผลคะแนนของพรรคการเมืองที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 มารวมกัน ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองทันทีที่ผลคะแนนแล้วเสร็จและนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อรวมคะแนนทั้ง 400 เขต และคำนวณสัดส่วนของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต่อไป โดยจะนำผลการรวมคะแนนของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ขึ้นแสดงบนป้ายขนาดใหญ่ ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ

7.ผลการรวมคะแนน ตามข้อ 5 และข้อ 6 คาดว่า คะแนนแรกจะสามารถเริ่มทยอยประกาศได้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ คาดว่าคะแนนสุดท้ายน่าจะทราบได้ ภายในเวลาไม่เกิน 23.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566

8.ความปลอดภัยของเอกสาร การประกาศผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จัดทำขึ้นมา 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ใช้สำหรับนำมารวมผลคะแนน ฉบับที่ 2 ใช้สำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบ และฉบับที่ 3 บรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนแล้ว และกระดาษขีดคะแนน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น

9.ความโปร่งใสของเอกสาร ประกาศผลการนับคะแนนปิดประกาศบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง หรือบริเวณหน้าที่นับคะแนนทุกแห่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครทุกหน่วยเลือกตั้งภายใน 5 นับแต่วันเลือกตั้ง

กระบวนการกลั่นกรอง การประกาศผลการนับคะแนน มี 5 ลำดับขั้นตอน ดังนี้
1.คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของหน่วยเลือกตั้งปกติ และคณะกรรมการนับคะแนนของการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ

2.คณะอนุกรรมการประจำอำเภอ สำหรับจังหวัดในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดและคณะอนุกรรมการประจำเขตปกครองสำหรับกรุงเทพมหานคร

3.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง

4.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้า

5.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหัวหน้า

6.ทั้งนี้ จะรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทาง www.ectreport.com เพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

กระบวนการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"