X

ครม. เคาะ ร่างแก้ พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง ผลิตไฟฟ้าได้

กรุงเทพฯ – คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยให้อำนาจผลิตไฟฟ้าได้

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 ที่ใช้บังคับมานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

โดยมีสาระสำคัญ อาทิ

1.แก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวง 2 ข้อ คือ
ข้อ 1 เพิ่มเติมคำว่า ‘ผลิต และ จัดส่ง’ (จากเดิมที่กำหนดเฉพาะ จัดให้ได้มา และ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า) รวมเป็น ‘ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า’ เพื่อให้ กฟน. มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1)ให้มีอำนาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ (จากเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้) โดยเป็นการผลิตไฟฟ้า ณ จุดใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่เฉพาะเจาะจง เช่น พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน (2)ให้มีอำนาจจัดส่งและประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จากเดิม ใช้คำว่า ‘ระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า’) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550

ข้อ 2 ดำเนินธุรกิจและกิจการอื่นใด โดยสามารถนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากรที่มีอยู่นำไปเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาประเทศ เพื่อประหยัดงบประมาณ เช่น การทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) โครงข่ายใยแก้วนำแสง และโครงการธุรกิจจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นต้น

2.กำหนดเพิ่มเติมให้ กฟน. มีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

3.กำหนดท้องที่ที่ กฟน. เป็นผู้จำหน่ายสำหรับพลังงานไฟฟ้าและประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ได้แก่ เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ณ วันจัดตั้งการไฟฟ้านครหลวง

4.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากการกระทำของพนักงานในการสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยให้ กฟน. ใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังริมทรัพย์เท่าที่เสียหาย (จากเดิมที่กำหนดให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย)

5.แก้ไขเพิ่มเติมวงเงินการกู้ยืมเงินที่ กฟน. จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนการดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน จาก “จำนวนเงินเกินคราวละ 40 ล้านบาท” เป็น “จำนวนเงินเกินคราวละ 100 ล้านบาท”

นางสาวรัชดา แถลงด้วยว่า การแก้ไข พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการไฟฟ้านครหลวงในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไปได้

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"