X

กทม.ออกประกาศเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-สก. พร้อมเชิญชวนลงสมัคร

กรุงเทพฯ – ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 พร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1.วันเลือกตั้ง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565
2.ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
3.สถานที่รับสมัคร ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1 คน ให้ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็น 1 เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ให้ถือเขตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง

สำหรับหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
– บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์
– ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50,000 บาท
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เชนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เชนติเมตร จำนวน 10 รูป
– หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2562 – ปีภาษี 2564 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ผ.ถ.๔/๒)
– หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น

ในส่วนของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
– บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร ประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์
– ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 10,000 บาท
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 10 รูป
– หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2562 – ปีภาษี 2564 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ผ.ถ.๔/๒)
– หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น

นอกจากนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครยังเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 เพื่อร่วมสร้าง ร่วมเปลี่ยน และพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน

โดยดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/download/10/ไฟล์-pdf

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"