X

จากปณิธาน ‘EGAT for ALL’ สู่รางวัล ‘Princess Health Award 2021’

ในวิกฤตอันโหดร้ายจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้ทุกคนยิ่งตระหนักว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นลาภอันประเสริฐ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนไทยทั้งร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ที่มุ่งมั่นดูแลชุมชนสังคมให้อยู่ดีมีสุขภายใต้แนวคิด “EGAT for ALL : กฟผ. เป็นของทุกคน เพื่อทุกคน” โดยรวมพลังกับพันธมิตรทุกเครือข่ายในการดูแลพี่น้องคนไทยทั้งในยามปกติและยามวิกฤตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี จนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Princess Health Award 2021 จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภายหลังรางวัลนี้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจของ กฟผ. และพันธมิตรทุกเครือข่าย

กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
ภารกิจผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่เพียงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ในทุกกระบวนการผลิตไฟฟ้ายังต้องเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยกฟผ. จึงเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลสารตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

เมื่อทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเข้มข้น กฟผ. ก็พร้อมสนับสนุนการเดินหน้าสู่สังคมไร้คาร์บอนด้วยพลังงานสะอาดตั้งแต่พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำเขื่อนสิรินธรจ.อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5ที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและปัญหาฝุ่นPM 2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำเขื่อนสิรินธรจ.อุบลราชธานี

ความสุขของคนไทยคือสุขภาวะที่ดี
การดูแลชุมชนให้อยู่ดีมีสุขของ กฟผ. เริ่มตั้งแต่การดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ผ่าน “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติทำให้หลายครอบครัวที่เคยล้มเหลวเป็นหนี้สินจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวกลายเป็นปราชญ์ชุมชนที่มีรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน และส่งต่อองค์ความรู้ขยายเป็นเครือข่ายที่มุ่งมั่นลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการเกษตรและชีวิตประจำวันจนได้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดสารพิษกลับคืนมา

นอกจากนี้ กฟผ. ยังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานรัฐในพื้นที่พลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ของผืนป่ารักษาปอดของโลกเพื่ออากาศที่ดีด้วยการปลูกและดูแลรักษาป่า ทั้งป่าต้นน้ำ ป่าบก และป่าชายเลนของประเทศไทยเกือบ5 แสนไร่ และตั้งเป้าเดินหน้าปลูกป่าต่อไปให้ครบ 1 ล้านไร่ ทำให้ปัจจุบันหลายพื้นที่คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นให้กลายเป็นป่าต้นน้ำหล่อเลี้ยงอีกหลายชีวิต

กฟผ. ยังเชื่อว่าการมอบโอกาสในการมองเห็นที่ดีจะทำให้คนไทยสามารถสร้างอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงร่วมกับพันธมิตรจัดทำ“โครงการแว่นแก้ว”เพื่อออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายควบคู่กับการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบริเวณเขื่อนและโรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นงานกีฬาที่ได้รับการบรรจุให้อยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาทิ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน วิ่งลอยฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคอง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
ในยามที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่จะขอร่วมสู้เคียงข้างคนไทย ให้ความช่วยเหลือแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อย่างสุดกำลัง ตั้งแต่ระดมสรรพกำลังของกลุ่มช่างอาสาและพนักงานประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ ผลิตตู้ตรวจโควิดหมวกป้องกันเชื้อ PAPR เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบสำหรับนำไปมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล วัดชุมชนและโรงเรียน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดมทุนจัดหาเตียงสนาม สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยชุมชนด้วยความมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลระหว่างรอการรักษา ลดอัตราการเสียชีวิต และก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

“รางวัล Princess Health Award 2021นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจที่ล้วนสำเร็จได้จากแรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนที่สนับสนุนให้ กฟผ. ซึ่งเป็นของคนไทย ได้ทำเพื่อคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน”

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"