X

20 ปี ศาลปกครอง มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงง่าย สอดคล้องชีวิตวิถีใหม่

กรงเทพฯ – ศาลปกครอง ชูระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำคณะ แถลงผลการดำเนินงานของศาลปกครอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การเปิดทำการศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง โดยภาพรวมตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลปกครองรับคดีเข้าสู่การพิจารณาแล้ว 174,424 คดี เป็นคดีที่ประชาชนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น 123,380 คดี และเป็นคดีอุทธรณ์หรือฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด 51,044 คดี โดยศาลปกครองสามารถพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จ 146,537 คดี คิดเป็นร้อยละ 84.01 ของคดีรับเข้า

ประธานศาลปกครองสูงสุด แถลงต่อว่า นับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2562 เป็นต้นมา ศาลปกครองได้เปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณีและประชาชน ให้สามารถยื่นฟ้องคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา และได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถยื่นคำฟ้อง คำให้การ และสำเนาพยานหลักฐานประกอบคำฟ้อง คำให้การ และตามที่ศาลมีหมายเรียก การชำระค่าธรรมเนียมศาล ส่งคำร้องคำขอ รวมไปถึงการขอดำเนินกระบวนพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลในสำนวนคดีของตนเอง รวมทั้ง ตรวจดูและพิมพ์เอกสารในสำนวนคดีของตนและของคู่กรณีฝ่ายอื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้วรวม 916 ราย

ศาลปกครองยังได้เพิ่มทางเลือกใหม่ในการอำนวยความยุติธรรม โดยเปิดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ซึ่งนับตั้งแต่ เดือน ก.ย.2562 ที่นำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้ มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 203 คดี ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จ จำนวน 164 คดี คิดเป็นร้อยละ 80.79 ของคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และมีคดีอยู่ระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 39 คดี ซึ่งคดีที่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จร้อยละ 70.12 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ผลิตผลงานคดีของศาลปกครองสูงสุดเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 โดยมีคดีรับเข้า จำนวน 3,467 คดี และมีคดีแล้วเสร็จ จำนวน 4,116 คดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้นโยบายทำงานจากบ้าน (Work From Home) โดยใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนในการดำเนินงาน

ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองในปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นปีที่จะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ว่า ได้กำหนดให้เป็น ‘ปีแห่งการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและในระดับสากล และสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)’

โดยพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองที่เป็นมาตรฐาน กำหนดให้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ซึ่งสามารถทำให้ข้อพิพาทยุติลงด้วยดีภายในระยะเวลาที่รวดเร็วมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คู่กรณีได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนและคู่กรณีได้ทันการณ์ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยเรียบง่าย มีความสะดวกและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ด้วยช่องทางสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของประชาชนผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ศาลปกครองยังได้ปรับปรุงห้องพิจารณาคดีและห้องไต่สวนให้เป็นห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ (Projector) และโทรทัศน์วงจรปิดที่ถ่ายทอดภาพจากคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ (Visualizer) ทำให้คู่กรณีทุกฝ่ายรวมทั้งผู้เข้ารับฟังการพิจารณาสามารถเห็นเอกสารพยานหลักฐานที่ศาลใช้ประกอบในการพิจารณาคดีและไต่สวนผ่านอุปกรณ์ภายในห้องพิจารณา โดยได้ติดตั้งระบบบันทึกภาพและเสียงเพื่อบันทึกการนั่งพิจารณาคดี
ไต่สวนและให้ถ้อยคำต่อศาลเพื่อให้ศาลเรียกดูไฟล์วีดิทัศน์และเสียงที่บันทึกในภายหลังได้

และประการสำคัญ ศาลปกครองได้กำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานของศาลปกครอง ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับแนวคิดการทำงานสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) การพัฒนา Mobile Application ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน การพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ในงานแถลงข่าว ประธานศาลปกครองสูงสุดยังได้เปิดนิทรรศการออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีศาลปกครอง ในชื่อ ‘ร้อยภาพ…เล่าเรื่อง 20 ปี
ศาลปกครอง’ ด้วย ในรูปแบบนิทรรศการเสมือน (Virtual Exhibition)

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ยังกำหนดให้จัด ‘กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาศาลปกครอง
ในระดับอุดมศึกษา’ ขึ้น รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจาก นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 150,000 บาท ในเดือนมิถุนายน-นกรกฎาคม 2564

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"