X

สภาฯ ผ่านร่างแก้ไข รธน. 2 ฉบับ ของรัฐบาล-ฝ่ายค้าน พร้อมคว่ำฉบับไอลอว์

กรุงเทพฯ – ที่ประชุมรัฐสภา ลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1 และ 2 (ของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน) พร้อมตั้ง กมธ.ร่วม 45 คน เพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 2 ต่อไป พร้อมคว่ำอีก 5 ร่าง รวมฉบับของไอลอว์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้ เป็นการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ที่นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ด้วยการลงคะแนนออกเสียงแบบขานชื่อสมาชิกไปทีละคน เป็นรายฉบับ  ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะผ่านวาระ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่สองสภา หรือ 366 จาก 732 เสียง (จาก ส.ส. 487 คน และ ส.ว. 245 คน) โดยในจำนวนนี้ต้องมีเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ หรือ 84 คน

ผลการลงมติเป็นดังนี้
1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ซึ่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด มติที่ประชุม รับหลักการ 576 คะแนน ไม่รับหลักการ 21 คะแนน งดออกเสียง 123 คะแนน ถือว่าที่ประชุมรับหลักการ

2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คน มาจากการเลือกตั้ง 150 คน และเลือกจากกลุ่มต่าง ๆ 50 คน ร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน มติที่ประชุม รับหลักการ 647 คะแนน ไม่รับหลักการ 17 คะแนน งดออกเสียง 55 คะแนน ถือว่าที่ประชุมรับหลักการ

3.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มติที่ประชุม รับหลักการ 213 คะแนน ไม่รับหลักการ 35 คะแนน งดออกเสียง 472 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

4.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มติที่ประชุม รับหลักการ 268 คะแนน ไม่รับหลักการ 20 คะแนน งดออกเสียง 432 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

5.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (ยกเลิกมาตรา 279) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มติที่ประชุม รับหลักการ 209 คะแนน ไม่รับหลักการ 51 คะแนน งดออกเสียง 460 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

6.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มติที่ประชุม รับหลักการ 268 คะแนน ไม่รับหลักการ 19 คะแนน งดออกเสียง 432 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

7.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279 ยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17 ที่นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 98,041 คน เป็นผู้เสนอ หรือร่างฉบับไอลอว์ มติที่ประชุม รับหลักการ 212 คะแนน ไม่รับหลักการ 139 คะแนน งดออกเสียง 369 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สรุปผลการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ โดยรัฐสภารับหลักการญัตติที่ 1 และ 2 และไม่รับหลักการญัตติที่ 3-7 หลังจากนั้น ที่ประชุมรัฐสภาตั้งกรรมาธิการร่วม 45 คน เพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 2 ต่อไป

จากนั้น ประธานรัฐสภากล่าวขอบคุณสมาชิกและสั่งปิดการประชุม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"