ครม. อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย 10 บิ๊กสาธารณสุข ‘นพ.ทวีศิลป์’ เป็นผู้ตรวจฯ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

7.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

8.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร

9.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

10.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น