X

ศบค.ปรับตั้งด่านคุมโควิด-เคอร์ฟิว-ตรวจกิจการผ่อนผัน-ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

กรุงเทพฯ – ศบค.ด้านความมั่นคง สั่งปรับการตั้งจุดตรวจ ควบคุมการระบาดโควิด-19 เคอร์ฟิว พร้อมค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเพิ่มตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้หน่วยขึ้นตรงของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ปฏิบัติ สรุปดังนี้

1.ปรับการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจุดตรวจเพื่อบังคับใช้ มาตรการในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจัดชุดสายตรวจตํารวจ หรือชุดสายตรวจร่วมตํารวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้บังคับใช้มาตรการ ข้อกําหนด การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการก่ออาชญากรรม และเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพ่งเล็งตรวจกิจการ และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามมาตรการที่ราชการกําหนด

2.ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ทั้ง 4 ศูนย์ คือ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
สนับสนุนการใช้กําลังจัดชุดตรวจเฉพาะกิจร่วม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ตามที่ได้รับการร้องขอจาก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาให้หารือผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วน ที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"