X

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ควบคุมการปล่อยมลสารทางอากาศ ได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กฟผ. แหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาพร้อมกับเทคโนโลยีการควบคุมมลสารทางอากาศที่มีมาตรฐาน เน้นการรักษามาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความมั่นใจแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ว่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง กรุงเทพและปริมณฑล เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ในปี พ.ศ.2571 ก่อนการก่อสร้างจะต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่รอบโครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เสียง น้ำผิวดิน อากาศ

ออกแบบโรงไฟฟ้าให้มีค่าการระบายมลสารต่ำ มีระบบ Low NOx Burner เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง พร้อมติดตั้งระบบตรวจติดตามการระบายมลสารทางอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System ; CEMS) เพื่อตรวจสอบค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ระบายออกจากปล่อง

มลสารที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้า จะถูกควบคุมให้มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 โดยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จะถูกควบคุมให้ไม่เกิน 70 ส่วนในล้านส่วน สำหรับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ควบคุมให้ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน แ ละควบคุมค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง (PM) ควบคุมให้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่สภาวะอากาศแห้ง และออกซิเจนส่วนเกินจากการเผาไหม้ ร้อยละ 7

สำหรับการดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน จากนั้นจะประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน เพื่อนำไปกำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการฯ ต้องถือปฏิบัติโดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โครงการฯ จะใช้วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำหนด โดยมีการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง และแสดงผลให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า ผ่านจอแสดงผล ที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย และการตรวจวัดแบบครั้งคราว โดยหน่วยงานที่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมีการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

กฟผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ควบคู่ไปกับภารกิจรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าเป็นสำคัญ เพื่อให้โรงไฟฟ้าและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง ระยะยาว และตอบสนองต่อความต้องการต้องการใช้ไฟฟ้าในทุกสถานการณ์ ซึ่ง กฟผ. ยังทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สังคม และทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"