X

กกต.กลาง ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตาม เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

สุราษฎร์ธานี- วันนี้(14ก.พ.63) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบปะหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่และตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

                   สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคต ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน