X

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและโครงการพัฒนาท้องถิ่น

()

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี โดยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในประเด็นด้าน
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เปรียบเทียบ ปี 2561 – 2562 และ
4. แนวทางในการดำเนินงานด้านตามยุทธศาสตร์ในปี 2563 จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าเลื่องชื่อในจังหวัดลพบุรี ที่มีทั้งชาวบ้านและนักศึกษาได้นำสินค้าหลากหลาย การสาธิตวิธีการแปรรูปอาหาร เครื่องใช้ต่างๆนำมาให้ได้ชม


และเมื่อเวลา 14.00 น. ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำคณะองคมนตรีลงพื้นที่ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง ลพบุรี ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้ดำเนินงานในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนที่ตำบลเพนียด ทั้งนี้ที่ผ่านมาวัยรุ่นในตำบลมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยจะรวมกลุ่มไปอยู่ตามสถานที่ในชุมชนและมีการเสพยาเสพติด ต่อมาทางตำบลเริ่มทำการแก้ไขโดยจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของเยาวชน พัฒนาจิตใจเยาวชน ทำให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเลิกยาเสพติด


พร้อมกันนั้นในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชน โดยรวมตัวกันเก็บขยะ คัดแยกขยะและนำขยะมาขาย เพื่อนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนฌาปนกิจในครัวเรือน ทำให้ตำบลเพนียดดีขึ้นจนเป็นตำบลคุณธรรมแห่งแรกของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเหล่านี้ล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการขยะชุมชน โครงการอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาจิตอาสา โครงการอบรมเส้นทางการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP รวมทั้งการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย


ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งนำองค์ความรู้เข้ามาช่วยท้องถิ่น ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องประชาชนและชาวราชภัฏทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ และจากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผ่านมา สะท้อนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน