X

เด็กๆเยาวชนสนใจงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ลพบุรี จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ กำหนดให้ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”


วันที่ 18 ส.ค. 2565 ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จังหวัดลพบุรี ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฐานการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมถึง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดด้านการพัฒนาชีวิตและการศึกษา ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และยังถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกความรู้ ความสามารถตามความถนัด และความสนใจ


โดยมีคณะครูนำนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้น ประถมศึกษา กว่า 700 คน หมุนเวียนกัน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การแสดงโชว์ประกอบเพลง “ระบบสุริยะ” การแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชย การแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ไทย กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การทดสอบพืชในใบแป้ง การทดลองการแยกสารผสม ฐานท้องฟ้าจำลอง ฐานดาราศาสตร์ ฐานห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องเรียนมีชีวิต ฐานสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ ฐานกิจกรรมโลกใต้เลนส์ และ อื่นๆ อีกมากมาย กว่า 10 สถานี ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นจำนวนมาก


สำหรับ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน