X

เทศบาลเขาสามยอดประกอบพิธีวันทาบูชาครู ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประกอบพิธี วันทา บูชาครู ประจำปี 2565 ในรูปแบบใหม่ New Normal พร้อมมอบทุนการศึกษา จากพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แก่เด็กนักเรียน 130 ทุน มูลค่า 390.000 บาท เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ทุนละ 3,000 บาท โดยเป็นการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา จนกว่านักเรียนจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที6


ที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะครู – นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา กว่า 600 คน เข้าร่วมประกอบพิธี วันทา บูชาครู ประจำปี 2565 ในรูปแบบใหม่ New Normal ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณะสุข กำหนด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เริ่มผ่อนคลายลง และมีการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ตามปกติ
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ให้บรรดาศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของครู ตลอดจนเพื่อปลุกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะทางวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 อีกด้วย


โอกาสเดียวกัน คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ยังได้เป็นผู้แทน พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “ห้องเรียนเพชรประชาทร” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ดำริขึ้น เพื่อให้ทุนการศึกษาในการสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ทุนละ 3,000 บาท โดยเป็นการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา จนกว่านักเรียนจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมาย คือ การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ มีแววอัจฉริยภาพ ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด และสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพที่มีเกียรติและช่วยเหลือสังคม เช่น แพทย์ พยาบาล ครู ตำรวจ ทหาร ต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท /เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 390.000 (สามแสนเก้าหมื่นบาท) และ นอกจากทุนการศึกษาแล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ยังได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ในการมอบอุปกรณ์การเรียนเสริมสร้าวทักษะชีวิต จำนวน 1 ชุด คุณปิติ เลิศวิริยะประภา เลขานุการนายกเทศมนตรี มอบหนังสือส่งเสริมความรู้ที่หลากหลาย รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้กับเด็กๆของโรงเรียน อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน