X

ประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เม.ย. 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ วิถีใหม่ แบบ New Normal เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 34 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2565 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี พร้อมกันนี้ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ยังได้อ่านสารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 โดยระบุว่า…เทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 89 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,472 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลทุกแห่งได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ความเดือดร้อนเร่งด่วน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่ง อาศัยหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในการขับเคลื่อนภารกิจ พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเทศบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในทาระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน


โอกาสเดียวกันนี้ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จิตอาสาพระราชทาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันเทศบาล และวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บกวาด ทำความสะอาด พื้นที่ลานกีฬาชุมชนที่ 7 บ้านน้ำจั้น เขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ด้วยการเก็บกวาด กำจัดขยะ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามสะอาดตา เพื่อสร้างจิตสำนึกในความมีจิตสาธารณ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และเอื้ออำนวยประโยชน์ แก่ส่วนรวม รวมทั้งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน