ตลาดนัดหนูน้อยประสบการณ์ที่นำไปใช้ในชีวิตจริง

สถานศึกษาจัดกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อยที่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างสีสันอย่างมีคุณค่า


วันที่ 22 ก.พ.2564 นางเรวดี แสงเรือง รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อยเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การงานอาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ยังจะให้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข โดยได้มีการจำลองพื้นที่ของโรงเรียนเป็นตลาดนัดให้นักเรียนเป็นพ่อค้า แม่ค้า และมีการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนที่นำมาจากบ้านแล้วจำหน่ายให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกัน อาทิของเล่น ขนม อุปกรณ์การเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการคิดวางแผนว่าจะขายสินค้าแบบไหน ออกแบบ และตั้งชื่อร้านให้ดึงดูดลูกค้ามากที่สุดซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานได้ประโยชน์และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากร้านค้าต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายอย่างหลากหลายชนิดที่ทางนักเรียนได้หากลยุทธ์ต่างๆ ในการขายสินค้าของตน โดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย เพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก คณะครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน