X

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ปัจจุบันพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ จำนวน 808 โครงการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำมีถึง 523 โครงการ สำหรับจังหวัดลพบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 30 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำถึง 26 โครงการ


สำหรับโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสียให้กับกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่เขื่อนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 สามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยคิดเป็นมูลค่าถึง 471.95 ล้านบาทต่อปี และแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ถึง10 ครั้ง นอกจากนี้ยังเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดอาชีพประมงน้ำจืดสร้างรายได้อันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น
ส่วนการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมาะสม เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง สำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จะแสดงถึงประวัติความเป็นมาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิศาสตร์/ทรัพยากร โบราณคดีและประวัติศาสตร์ของลุ่มน้ำป่าสัก รวมถึงวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอพระบรมราชานุญาต พระอนุญาตการนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์มาเผยแพร่ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 นี้และจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมต่อไป


จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณสันเขื่อนโดยรอบโครงการฯ และการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมกับร่วมปล่อยปลาและปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นที่ระลึกในพื้นที่โครงการฯ อีกด้วย และในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ตามที่ราษฎรบ้านใหม่ศรีอุบลร้องขอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปัญหาอุทกภัย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จากกรมป่าไม้ และอยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจากกรมชลประทาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน