สมเด็จพระสังฆราชมอบต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัววัดสู่ชุมชน

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถระสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว วัดสู่ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบสิ่งของ พันธุ์พืชและเยี่ยมชมการปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในระราชูปถัมภ์

ด้วยสืบเนื่องจาก การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เลขาธิการมหาเถระ สมาคม เสนอว่าตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดการป้องกันการรักษาโรคนำไปสู่ความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพซึ่งสถานการณ์ดังกล่าววัดและคณะสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ประกอบกับสถานการณ์ความยากลำบากที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่หลายวัดได้มีการบูรณาการระหว่างโรงทานตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชกับศาสตร์พระราชา ไชยาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการต่อยอดสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอแนวคิดการทำสวนครัวนําสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้วัดต่างๆ ที่มีพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานโดยการดำเนินตามวิถีพุทธวิถีเกษตรปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัดนั้นๆ และนำไปปรุงเป็นอาหารส่วนที่เหลือจากการปรุงอาหารในครัวเรือน

โดยมีการบูรณาการระหว่างส่วนราชการ ซึ่งได้แก่คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีกรรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการวางแผนโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 โดยมีวัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ และวัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเป็นวัดนำร่อง ซึ่งวันนี้เป็นการรับมอบต้นกล้าให้กับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีจำนวน 11 อำเภอส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอโดยมีต้นกล้าจำนวน 28 ชนิดทั้งหมด 3 หมื่นต้น เพื่อขยายเครือข่ายให้ครบ 717 วัด 99’999 ต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น