กรมป่าไม้ยอมรับเอกสารผิดพลาดเพิกเฉยนานนับสิบปีชาวบ้านเดือดร้อนเตรียมพบนายก

กรมป่าไม้ยอมรับเอกสารผิดพลาดส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนมากว่า 10 ปี โดยไม่สามารถขอระบบสาธารณูปโภคใดๆ ได้ ทำให้ต้องรวมตัวร้องเรียนเพื่อทวงสิทธิ์ ยืนยันหากยังเพิกเฉย เตรียมเข้าพบขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได้มีประชาชนประมาณเกือบ 1 พันคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในพื้นที่ ต.หนองมะค่า ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ได้เดินทางมารวมตัวกัน พร้อมนำป้ายร้องเรียนในเรื่องของการที่ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี หรือ สปก.ยังไม่ออกเอกสารสิทธ์ให้กับประชาชน ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอโคกเจริญ รวมประมาณ 30 นายมาดูแลในการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งในวันนี้หากไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเตรียมที่จะเดินทางเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ทางรัฐบาลได้ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางประชาชนได้ทำการดำเนินการทางเอกสารมาแล้วนับสิบปีแต่ก็ไม่มีความคืบหน้า โดยในวันนี้จึงได้มีการขอพบกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลพบุรี

ซึ่งในเวลาต่อมานายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปะกุล นายอำเภอโคกเจริญ ได้เป็นประธานในการเจรจา รวมทั้งได้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายนายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี รอง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ฤทธาคณานนท์ ผกก.สภ.โคกเจริญ เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดลพบุรี ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ อ.โคกเจริญ โดยใช้เวลาในการประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจแก่ประชาชนที่เดินทางมาในครั้งนี้ โดยยืนยันว่าจะเดินทางไปพบกับทางผู้นำรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือ

เนื่องจากที่ผ่านมาทางผู้นำท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการเพิกเฉยและละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสิทธิที่ดินทำกิน การออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร และเรื่องแนวเขตการปกครองท้องที่ไม่ชัดเจน โดยที่ดินพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าไม้อย่างชัดเจน ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1612.3/294 วันที่ 24 มีนาคม 2548 จึงทำให้ราษฎรขาดสิทธิที่ทำกิน ขาดโอกาสในการพัฒนาที่ดินและแหล่งทำกินของตนเองให้เจริญ รุ่งเรื่อง มีการลงทุนเหมือนเช่นพื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน โดยประชาชนมีความต้องการให้ทางราชการออกเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ไม่ใช่ ส.ป.ก. 4-01 เนื่องจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดลพบุรีที่ติดกับ อ.ศรีเทพ และ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นพื้นที่นอกเขตป่าไม้ที่ราษฎรน่าจะได้รับสิทธิการออกโฉนดที่ดินโดยชอบในส่วนนี้

ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมป่าไม้เองก็ได้มีหนังสือ ที่ ทส.16123/294 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548 ออกมาแล้วว่า กรมป่าไม่ได้พิจารณาแล้วปัญหาที่เกิดขี้นน่าจะเป็นการผิดพลาดในการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎหระทรวงฉบับที่ 894 (พ.ศ.2523) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จึงเห็นควรดำเนินกาออกกฏกระทรวงเพิกถอนพื้นที่บริเวณที่กำหนดข้ามเขตจังหวัดออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ลงชื่อนายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดีกรมป่าไม้ แต่การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนกลับมีความล่าช้าทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน โดยในวันนี้จึงได้รวมตัวกันในการติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว สำหรับพื้นที่ที่พบว่ามีปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขนั้นประมาณ 8 พันไร่ประชาชนนับพันครัวเรื่อน

สำหรับผลการเจรจาได้ข้อสรุปว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเสนอเพิกถอนแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกันพื้นที่ดังกล่าวออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติลงนามเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 894 (พ.ศ. 2523) โดยทางราษฎรที่เดินทางมาในวันนี้จะเดินทางเข้าไปทวงถามความคืบหน้าต่อรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น