X

มสธ.พัฒนากำลังคนรุกผลิตนักนวัตกรรมการสื่อสารรองรับโลกใหม่การเปลี่ยนแปลง

()

“คน” ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ “การพัฒนาคน”จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านการเมืองการปกคร้องท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพราะการเปลี่ยนแปลงบนโลกยุคใหม่ต้อง  “ปรับสร้าง” จากโลกยุคเก่าก้าวสู่โลกยุคใหม่ในทุกด้าน นิเทศฯมสธ.พัฒนากำลังคนทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รุกผลิตนักนวัตกรรมการสื่อสารรองรับความเปลี่ยนแปลง

ภาพความพร้อมของบรรดานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่น 1 จากหลากหลายอาชีพในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาที่ จ. นนทบุรี และศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งสองศูนย์การศึกษา เป็นไปอย่างคึกคัก

 

ศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา เป็นการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นคณะแรกของมสธ.ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์และกรรมการหลักสูตร กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อคิดสำหรับการเรียนปริญญาเอก การกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตรให้แนวคิดเรื่องสำคัญในด้านปรัชญาและคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ตลอดถึงเนื้อหาสาระในประเด็นความสนใจในการทำวิจัยและการกำหนดความเชี่ยวชาญ และอาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ กรรมการหลักสูตร ได้ให้ข้อคิดแนวทางในประเด็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการศึกษา

“รวมพลังร่วมพัฒนา ดุษฏีบัณฑิต ผู้นำสู่การพัฒนาสังคม”แนวทางและข้อคิดสำคัญที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์และกรรมการหลักสูตรได้กล่าวไว้ “การพัฒนาสังคมและยั่งยืน การพัฒนาคนทุกกลุ่มให้เป็นทุนทางสังคมเพื่อจะได้ร่วมมือมือกันนำพาสังคมให้พึงพาตนเองได้ เพื่อช่วยเหลือพัฒนา แก้ปัญหา และประสานงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายทุกอาชีพให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร ผสมผสานกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ด้วยกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้งานได้แบบครบวงจรเป็นพลังร่วมการพัฒนาสังคมยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นด้วยระบบการศึกษาทางไกลด้วยการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

“เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ ให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง จากประสบการณ์สู่ความคิดความเข้าใจต่อการเชื่อมโยง ระหว่างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เครือข่ายที่ต้องเชื่อมโยงกับการสื่อสารและเทคโนโลยี การเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมีผู้เรียนหลากหลายอาชีพ ได้ให้ความสนใจการตอบรับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนักปกครอง ผู้นำทางการเมือง อาจารย์ นักธุรกิจผู้ประกอบการ นักกฎหมาย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ทางหลักสูตรมุ่งพัฒนากำลังคน และผลิตนักนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง”

ด้าน อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ กล่าวให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง จะบรรลุได้ต้องสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและใช้เวลา แต่เส้นทางสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่คือ 1 ต้องเกาะหลักสูตร หมั่นศึกษาหาความรู้ 2.เกาะอาจารย์ต้องติดตามอาจารย์อย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัย 3.เกาะกลุ่ม เรียนรู้แบบเครือข่ายเกื้อกูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ 4. เกาะตัวเอง นั่นคือ ต้องลงมือเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่สำคัญ “สุ จิ ปุ ลิ “เพื่อให้เกิดกระบวนการแห่งความคิดที่แตกฉานเชี่ยวชาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าต่อตัวเอง องค์กร ชุมชน และสังคมในที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ