X

แกนนำทีม ต้นกล้า นครตรัง บานสะพรั่ง พลังร่วมพัฒนา นครตรัง คือบ้านของเรา

ความรู้และการสื่อสารคือพลัง “ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก”เดินหน้าพัฒนาเมืองด้วยกระบวนการเรียนรู้ ติดอาวุธทางปัญญาแก่ภาคประชาชนในท้องถิ่น สร้างพลังร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รุก“อบรมแกนนำทางการเมือง “ทีม ต้นกล้า นครตรัง” สร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้วยองค์ความรู้ทักษะด้านการสื่อสารพร้อมสร้างสำนึกรักษ์เมืองตรัง ด้วยหลักยึดร่วมเป็นหนึ่งเดียวที่ว่า นครตรัง คือ บ้านของเรา

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ต่างอย่างต่อเนื่องในงานบุญ ต่าง ๆ การออกกำลังกาย ตลอดจนกิจกรรมการถ่ายภาพพร้อมการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวด้วยบรรยากาศต่างๆ แต่ละมุมเมืองภายในเขตเทศบาลนครตรัง เป็นภาพความร่วมมือของมวลสมาชิกด้วยจิตอาสาในฐานะแกนนำทางการเมือง “ทีม ต้นกล้า นครตรัง” พลัง”ร่วม 100 ชีวิตซึ่งผ่านการอบรมได้ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสื่อสารพลังแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยนโยบายต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม เป็นการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการพัฒนานครตรัง ก้าวหน้าสู่สากล ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี

“การพัฒนาท้องถิ่นต้องทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าแบบยั่งยืน ความพร้อมของคน และการบริหารจัดการในการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องสำคัญจากประสบการณ์ของผมซึ่งคลุกคลีกับปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ มายาวนานทั้งในฐานะลูกหลานของชาวบ้านที่เกิดโตมีโอกาสกลับมาทำงานที่บ้านเกิด เป็นผู้ประกอบการก่อสร้างในระดับท้องถิ่น และมีบทบาทสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องในฐานะ สจ.เขต 3 จังหวัดตรัง เห็นปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเมืองที่ดีซึ่งเป็นโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองของคนในท้องถิ่น พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี”คำกล่าวอย่างหนักแน่นของนายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก สจ.เขต 3 จังหวัดตรังบอกเล่าถึงความมุ่งมั่นการพัฒนานครตรัง

การอบรมแกนนำทางการเมืองทีม ต้นกล้า นครตรัง ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กันยายน-1 กันยายน ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารของแกนนำทางการเมือง สมาชิกส่วนใหญ่คือตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มาร่วมระดมความคิดเห็น เสนอปัญหาข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการ การพัฒนานครตรัง ด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ นอกจากข้อเสนอร่วมกันของสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมแล้วยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพ การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยในยุคใหม่ยุคดิจิทัล การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง ตลอดจนรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่สำคัญของเมืองตรัง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“การเมืองท้องถิ่นในสังคมยุคใหม่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องพัฒนาคน เพราะคนคือทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ต้องพัฒนาศักยภาพ ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความรู้และการเรียนรู้สามารถพัฒนาได้ทุกช่วงวัย การพัฒนาเมือง หรือพัฒนานครตรัง นครตรัง คือ บ้านของเรา จึงมุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมจากพลังทุกภาคส่วนในการกำหนดและจัดทำนโยบายด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและสามารถทำได้จริงตามกรอบอำนาจหน้าที่และอำนาจทางกฏหมาย และที่สำคัญผมมีทีมงานมืออาชีพ แกนนำทางการเมืองที่ดีมีคุณภาพจิตอาสาร่วมพัฒนาเมืองไปด้วยกัน และวันนี้ผมเห็นพลังร่วมของพ่อแม่พี่น้องเมืองตรังขันอาสาเข้ามาร่วมทำงานกับผม และทีม ต้นกล้า นครตรัง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างคึกคัก ทั้งกิจกรรมเพื่อสำนึกรักษ์เมืองตรัง กิจกรรมรณรคง์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งานบุญ “สะพานบุญ” จิตอาสาสาธารณะประโยชน์ หรือแม้แต่การกระจายความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ “นสพ.เฉพาะกิจ ต้นกล้านครตรัง” สื่อความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะด้านสุขภาพ นครตรังจะก้าวหน้าปวงประชาร่วมใจพัฒนา ด้วยหลักยึด นครตรัง คือ บ้านของเรา”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ